In 2020 hebben scholen en instellingen subsidie kunnen aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. In het Nationaal Programma Onderwijs is onder andere aangekondigd scholen en instellingen deze mogelijkheid in 2021 opnieuw te bieden. Scholen en instellingen die nog niet eerder subsidie hebben gekregen om dergelijke programma’s te organiseren, krijgen die gelegenheid zo alsnog. Dit is op 14 april 2021 bekendgemaakt.

Ook scholen en instellingen die al wel eerder subsidie hebben gekregen om dergelijke programma’s te organiseren, kunnen dat doen voor leerlingen en studenten die nieuwe achterstanden hebben opgelopen of nog niet eerder zo’n programma hebben gevolgd. Hiertoe wordt de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 gewijzigd door daaraan onder andere nieuwe aanvraagtijdvakken toe te voegen. Het doel hiervan is om scholen en instellingen extra financiële ruimte te bieden om op korte termijn de door COVID-19 ontstane leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging snel én duurzaam in te halen en weg te werken. Er kan daarom alleen subsidie worden aangevraagd voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s die in 2021 worden uitgevoerd en afgerond. Verder wordt de regeling op enkele punten aangepast op basis van ervaringen met de uitvoering ervan in 2020.

In 2021 kan een subsidieaanvraag in de volgende tijdvakken worden ingediend:
a. van 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021; of
b. indien na het aanvraagtijdvak, bedoeld onder a, het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5a, eerste lid, nog niet is bereikt, van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021.

De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021 in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken is hieronder te downloaden.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010


Gerelateerd nieuws