Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Is het waar dat de school in onze wijk of woonkern onder de opheffingsnorm dreigt te komen? Klopt het dat onze school een groeischool is? Dit zijn belangrijke vragen voor schoolleiders en schoolbesturen. Met het nieuwe prognosemodel primair onderwijs dat in opdracht van OCW is ontwikkeld door DUO kunnen trends in leerlingaantallen in beeld gebracht worden.

Als er sprake is van verhuisbewegingen, fusie of sluiting van scholen of bouwprojecten, moeten nog veel meer factoren worden meegewogen. Het prognosemodel kan dan helpen een beter beeld te krijgen van (de trend in) de leerlingaantallen.

Dit model is aanvullend op reeds bestaande prognosemodellen. Zo is er het Scenariomodel Primair Onderwijs dat de meerjarige personeelsplanning van besturen ondersteunt. In dat model kan met aantallen worden gespeeld, zodat er zicht komt op mogelijke scenario’s voor de toekomst. In het nieuwe model van DUO wordt gebruikgemaakt van bij DUO bekende in- en doorstroomgegevens van scholen, marktaandelen binnen het voedingsgebied en bevolkingsprognoses op postcodeniveau. Verschillen in bevolkingssamenstelling binnen gemeenten kunnen op deze manier verwerkt worden in de prognose van het aantal leerlingen op vestigingsniveau.

De prognoses, die tot 2034 lopen en elk jaar worden geactualiseerd, bieden geen zekerheid, maar bevatten wel een zo accuraat mogelijke schatting op basis van de beschikbare gegevens. De prognoses zijn te raadplegen per bestuur, per samenwerkingsverband, per provincie en per gemeente. De leerlingenprognoses zijn voor al deze partijen, en dus ook voor ouders en omwonenden, geschikt als vertrekpunt voor het gesprek over de ontwikkeling van een meerjarenplanning van het onderwijsaanbod in de regio.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws