In het visierapport ‘Beter toezien’, dat 22 december werd overhandigd aan onderwijsminister Jet Bussemaker, wordt een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen geschetst. Daarin wordt de school benaderd als waardegemeenschap en bewaakt de Raad van Toezicht vooral de inhoudelijke richting en identiteit in een schoolomgeving met steeds meer stakeholders en samenwerkingspartners.

Het rapport is op verzoek de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) opgesteld door een commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit. De commissie-Boutellier kreeg de opdracht een visierapport op te stellen over het verbeteren van het interne toezicht in het onderwijs.  

De toezichtfunctie is in de afgelopen decennia vooral ingevuld vanuit een bedrijfsmatige visie op het functioneren van (semi)publieke organisaties. Bovendien heeft het toezicht de neiging zich te richten op de wettelijke kaders, met de minister als spreekwoordelijke grootaandeelhouder. Tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, verkleuring en vernetwerking, kiest de commissie-Boutellier in het visierapport voor een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen. De commissie benadert de school als waardegemeenschap, die zich kenmerkt door gedeelde waarden, een specifieke identiteit en een inhoudelijke richting. De Raad van Toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat die inhoudelijke richting wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.
Vanuit haar eigen identiteitsbepaling opereert de school binnen een breed netwerk van instanties en personen. Scholen functioneren steeds nadrukkelijker binnen een netwerkstructuur. Er zijn steeds meer stakeholders en samenwerkingspartners met eigen verwachtingen en eisen. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat zij structureel zicht heeft op de schoolomgeving, relaties onderhoudt met relevante derde partijen en informatie betrekt uit de omgeving.

Volgens de commissie-Boutellier ziet de Raad van Toezicht dus niet alleen toe op de integriteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van het onderwijs, maar inspireert ook de vormgeving van de school als waardegemeenschap. De raad draagt zorg voor een diverse samenstelling, gegeven de specifieke schoolomgeving. Minister Bussemaker in een reactie: “Het visierapport is een inspiratie voor de reflectie van de Raad van Toezicht op hun rol en taak.” 

Downloads

Gerelateerd nieuws