De Inspectie van het Onderwijs kijkt vanaf dit schooljaar op een andere manier of leerlingen in het primair onderwijs genoeg geleerd hebben. De inspectie kijkt in het nieuwe onderwijsresultatenmodel welke referentieniveaus leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruikt ze een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze schoolweging, die beter rekening houdt met de verschillen tussen leerlingenpopulaties dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Meer informatie over de het nieuwe model en de schoolweging vind je hier.

Aanpassing door Corona

Door het wegvallen van de eindtoetsresultaten in schooljaar 2019/2020 heeft de inspectie haar manier van werken tijdelijk aangepast. Tussen augustus 2020 en mei 2021 kijkt ze eerst naar de behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 op de eindtoets. Concludeert de inspecteur dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 op of boven de signaleringswaarden liggen, dan krijgt de school hierop het oordeel ‘voldoende’. Zo niet, dan geeft de inspecteur geen oordeel. Het oordeel ‘onvoldoende’ kan dit jaar niet gegeven worden, omdat de wettelijke regelgeving dat niet toelaat. De inspectie onderzoekt nog hoe ze vanaf mei 2021 omgaat met het ontbreken van de eindtoetsresultaten van 2020. Naar verwachting wordt dat in september duidelijk.


Gerelateerd nieuws