Vanaf 2017 alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Dat was de ambitie uit het bestuursakkoord (2014). Niet alle scholen halen deze ambitie. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Oplossingen voor het bewegingsonderwijs’ van Ecorys.

Niet iedere school heeft een visie op bewegingsonderwijs of geeft hier prioriteit aan. Voor veel scholen is de tijdsinvestering meer dan twee uur, omdat daar de reistijd naar de gymzaal nog bijkomt. In een overvol onderwijsprogramma besteden scholen hun kostbare tijd liever aan andere vakken, zoals taal en rekenen. Uit het onderzoek komen vijf knelpunten naar voren die verklaren waarom scholen niet voldoen aan de norm bewegingsonderwijs. Deze hebben te maken met het ontbreken van een ambitie of visie bij de school, de beschikbaarheid van bevoegde leerkrachten, de rol van de gemeente (zij hebben geen wettelijke verplichting hierin), het contact tussen gemeenten en scholen (intensiever contact en coördinatierol nodig) en de rol van accommodatie (drie van de tien gemeenten voldoen nog niet aan de accommodatieverplichting) en reistijd.

Om voldoende bevoegd bewegingsonderwijs te geven voor alle lessen bewegingsonderwijs, zetten scholen leerkrachten met een brede bevoegdheid ook in voor andere klassen (Mulier Instituut, 2013), vragen zij leerkrachten om een brede bevoegdheid te halen (28 procent), voegen klassen samen (17 procent), zetten een vakleerkracht in (13 procent) of zetten een leraar ondersteuner bewegingsonderwijs in (4 procent).

Uit een gemeentelijke enquête blijkt dat een kwart van de gemeenten een oplossing ziet in het meer prioriteit geven aan bewegingsonderwijs, vooral door schoolbesturen. Om bereidheid voor bewegingsonderwijs bij scholen te krijgen, ervaren gemeenten dat motivatie bij het schoolbestuur, en inzet en enthousiasme onder groepsleerkrachten nodig is. Het onderwijs (65 procent) zelf is volgens hen de belangrijkste partij om de norm bewegingsonderwijs na te leven. Gemeenten zetten zichzelf op de tweede plek (39 procent). Voor het wettelijk verplichten van de norm (18 procent) volgens drie op de vijf gemeenten (60 procent) meer geld en middelen nodig.

Uit de casestudies blijkt het formuleren van een visie en ambitie voor scholen een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de norm bewegingsonderwijs. Het bieden van voldoende lesuren bevoegd bewegingsonderwijs is in de praktijk vaak een gezamenlijke inspanning van de scholen (leiding en soms bestuur) en de gemeenten. Oplossingen voor de vijf knelpunten liggen zowel bij scholen, gemeentes als het Rijk.

Links

Gerelateerd nieuws