New Pedagogies for Deep Learning

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) is een mondiaal partnerschap dat tot doel heeft het onderwijs met behulp van ict, kennis van veranderkunde en nieuwe didactiek duurzaam te transformeren. NPDL mobiliseert een versnelling om leren aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen.

New Pedagogies for Deep learning bevat twee componenten. De eerste geeft een Deep Learning-focus gericht op de zes c’s: character, citizenship, collaboration, communication, creativity en critical thinking. De tweede component bevat een ‘sterk partnerschap gericht op leren’, onder en tussen leerlingen, leraren en families. Door de zes c’s worden leerlingen aangetrokken om stil te staan bij levensechte issues waarmee zij in hun omgeving geconfronteerd worden, zoals dakloosheid, autisme, armoede, klimaat en racisme. Met behulp van collaboratieve onderzoeksmethodologie werken leerlingen in kleine groepen aan het begrijpen van de issues en het creëren van mogelijke oplossingen. De toevoeging van character en citizenship heeft ertoe geleid dat de leerlingen stilstaan bij de zaken die van direct belang zijn voor zichzelf en hun omgeving.
We hebben ontdekt dat leerlingen, met inbegrip van zeer jonge kinderen (maximaal 6 jaar oud), belangstelling en ideeën hebben om dingen te verbeteren. Ook hebben we het thema students as change agents in relatie tot de aspecten docent pedagogiek, leeromgeving en sociaal maatschappelijke verbetering, geïdentificeerd.

Een mooi voorbeeld is de Deep Learning School in Toronto, waar de directeur in zijn kantoor een tablet vond met een briefje waarop Play me stond. Een leerling van 6 jaar had een video gemaakt over de manier waarop zijn eigen leeromgeving verbeterd kon worden. Leerlingen hebben de natuurlijke motivatie om hun omgeving te verbeteren, helping humanity genaamd. Deep Learning in de praktijk brengen, zorgt ervoor dat leerlingen meer en beter leren, en bereidt ze voor op hun citizenship van morgen. Leerlingen denken na over hun eigen toekomst en wat ze zouden willen doen in hun leven, wat veel effectiever is dan een extern (opvoedkundig) advies.

Innovatieve aanpak
Het NPDL Partnership begint met het statement dat ons huidige onderwijssysteem aan nieuwe strategische beleidskeuzes toe is en dat ontwikkeling van evidence based werkmethodes nodig zijn om beter aan te kunnen sluiten bij een toekomstige kennisintensieve en globaliserende wereld. De doelstellingen van NPDL zijn gericht op het ontdekken, toepassen en meten van innovatieve aanpakken die gericht zijn op leerlingsucces en het doel to flourish in a complex world. De organisatie Turning Learning en het global NPDL-team bouwen hierbij voort op succeservaringen en good practices van nationale en internationale innovatieve scholen. Deze scholen hebben door het stimuleren van betrokkenheid van leerlingen, het organiseren en inrichten van effectieve lespraktijken en uitdagende lesomgevingen ervaringen opgedaan met Deep Learning. Samen met schoolleiders, bestuurders, leraren én leerlingen mobiliseert NPDL een versnelling om leren aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen. De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en competenties, noodzakelijk om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij.
 
Nieuw leiderschap
Er is een nieuw soort leiderschap nodig om Deep Learning met students as change agents en reallife learning issues daadwerkelijk te kunnen realiseren. Aan de ene kant vindt ‘leidinggeven en leren’ in gelijke mate plaats (Fullan 2016). Co learning is vereist: waarbij effectieve leiders voorwaarden voor het leren van iedereen creëren, inclusief het eigen leren van leidinggeven. Een tweede belangrijk aspect is de verandering van het hele systeem. Een succesvol concept is leading from the middle. Top down veranderingen werken niet en bottum up verandering is te versnipperd omdat het te veel overlaat aan individuele personen en teams. Nieuwe energie kan komen vanuit het midden, waarin scholen samenwerken in kleine groepen. Zo kunnen ze van elkaar leren, op een proactieve manier hun onderwijs innoveren en daarmee – vanuit de kracht van het samenwerkend collectief – invloed aanwenden. Waardevol daarbij is dat alles in een Deep Learning Cultuur ingebed wordt. Door de kracht van professional capital in action en de ontwikkeling van human, social and decisional capital (Hargreaves and Fullan, 2014).
 
Succes
De visie van NPDL is duidelijk: NPDL is not only about education it is about humanity. Maar hoe transformeren we onze teams en uiteindelijk het hele systeem? Hoe leveren we als onderwijs een bijdrage aan humanity? Kunnen scholen met behulp van elkaars kracht, ideeën, moed en daadkracht student succes stimuleren, motivatie voor leren bij leerlingen én studenten verbeteren en werken aan het professioneel kapitaal van leraren?
New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd partnerschap dat bestaat uit een samenwerking van duizend scholen uit zeven verschillende landen. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen werken continu samen om met behulp van onderzoek en de meest innovatieve middelen, succesvolle praktijkervaringen aan te duiden die Deep Learning vormgeven. Het mondiale partnerschap beweegt van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling naar een wereldwijd systeemdoorbrekende, daadwerkelijke innovatie en implementatie. Binnen het partnerschap verkennen deelnemers nieuwe werkvormen, onderzoeksresultaten en vormen van organiseren en stimuleren van informeel en formeel leren, die – in een door technologie ondersteunde samenleving – leiden tot optimaal leerrendement voor iedereen. _
 
Meer weten?
www.npdl.global en www.turniglearning.nl
Marlou van Beek is directeur van Turning Learning
Scholen die partner willen worden kunnen zich melden.
 
Eerste bevindingen npdl
Onderzoek toont de eerste bevindingen van de opgedane NPDL-ervaringen binnen het mondiale partnerschap aan.
Uit drie NPDL-districten in Ontario (Canada) met elk ongeveer honderd scholen zijn de volgende conclusies getrokken:
1.  Leraren en leerlingen zijn klaar voor deep change: geef ze de kans en de ruimte
2.  Een cultuur van leren is fundamenteel voor succes
3.  Praktijkgericht collaboratief onderzoek is de hoeksteen van het leren
4.  NPDL vraagt nieuw leiderschap, voortdurende support en collegiale uitdaging
5.  Studenten zijn radicale change agents
6.  Pedagogiek is de bestuurder, de technologie het gaspedaal
7.  Deep Learning komt tot stand met medewerking van ouders, families en de gemeenschap
8.  System change gaat over ‘opborrelen van verandering’ binnen en buiten bestuurlijke verbanden
 
De laatste conclusie is een uitbreiding van leadership from the middle waarbij goed leiderschap reageert op ‘leren van scholen’ en dit pro-actief ontketent.
 
Meer Michael Fullan op ESHA2016
Michael Fullan is een van de keynotes tijdens de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA), die de AVS van 19 tot en met 21 oktober in Maastricht organiseert. Hij zal daar zijn visie en de eerste onderzoeksresultaten van het NPDL-partnerschap presenteren.
 
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/ESHA2016 of www.ESHA2016.com
Twitter: @SchoolHeadsESHA
 
Nederlandse en internationale NPDL-scholen uit po, vo, mbo en hbo werken aansluitend op de ESHA Biennial Conference op 21 oktober exclusief met Michael Fullan en het global NPDL-team aan het vormgeven van Deep Learning binnen hun school.
 
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.