Door informatie vanuit verschillende instanties is onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet toelaten van leerlingen met neusverkoudheid onder de 12 jaar binnen de school of bij de noodopvang. Dit heeft geleid tot overleg hierover met de betrokken ministeries. Basisschoolleerlingen mogen wel naar school en naar de buitenschoolse opvang met een neusverkoudheid, als zij geen koorts hebben.

Deze informatie is ook te vinden op de website van de rijksoverheid.

Inmiddels is dit ook duidelijk vermeld op de pagina met informatie voor ouders over kinderopvang en basisonderwijs.

Met de beslisboom kan vervolgens per geval worden bepaald of een kind kan komen of niet. De meeste recente beslisboom is van 2 december jl.. Download de beslisboom.

Testbeleid

Het OMT heeft het kabinet onlangs geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat kinderen met klachten ook getest kunnen worden en dat is daarom ook al opgenomen in de beslisboom van 2 december jl. Het verzoek om kinderen met (alleen) verkoudheidsklachten te laten testen is nu dringender. Daarom wordt in de volgende versie van de beslisboom de tekst in het blok ‘Wanneer een kind laten testen’ aangepast. Omdat deze wijziging niet van wezenlijke invloed is op de beslisboom is besloten nu geen nieuwe versie te publiceren.  Mochten er de komende tijd wezenlijke wijzigingen zijn in het beleid van het RIVM die invloed hebben op de beslisboom, dan wordt de beslisboom uiteraard aangepast.

Aangepast testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar:

 • Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar wordt in beperkte mate aangepast: kinderen t/m 12 jaar laten zich testen bij klachten passend bij COVID-19. Neusverkouden kinderen t/m 12 jaar mogen naar de noodopvang, zie verder de 4e bullet. 
 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 • Testen van kinderen t/m 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • Kinderen t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en straks weer naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.
 • Het RIVM voegt het nieuwe testbeleid op korte termijn toe aan de Handreiking bij neusverkouden kinderen

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

LINKS

Gerelateerd nieuws