Rond de 200 schoolbesturen hebben aangegeven te willen deelnemen aan het Netwerk Onderwijskansen. Begin 2021 worden zij benaderd om hier verder vorm aan te geven.

Er zijn vier regiocoördinatoren aangesteld die netwerken gaan opbouwen in de regio’s Noord, Midden, Zuid en de G4. Samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en lerarenopleiders in het primair onderwijs die werken aan onderwijsachterstanden. Het doel is dat er een levendige wederzijdse kennisuitwisseling tussen theorie en praktijk ontstaat over effectieve aanpakken van onderwijsachterstanden.

Dit netwerk wordt ondersteund en gevoed vanuit de landelijke activiteiten voor kennisdeling, met een belangrijke rol voor het Kennisplein Onderwijskansen dat begin 2021 door het NRO wordt opgeleverd.

De deelnemende schoolbesturen hebben aangegeven over welke thema’s op het gebied van onderwijsachterstanden er behoefte aan (meer) kennis is. In de top 5 staan: taal, strategieën begrijpend lezen, ouders en ouderbetrokkenheid, Passend onderwijs en het jonge kind (VVE). Voor de vaakst genoemde thema’s wordt inmiddels de belangrijkste beschikbare kennis uit onderzoek op een rij gezet. In het eerste kwartaal van 2021 komen de resultaten beschikbaar op het Kennisplein via www.onderwijskansen.eu. Tot die tijd is er de themapagina OAB van het NRO.

Regieteam Onderwijsachterstanden

Het regieteam R&D Onderwijsachterstandenbeleid bestaat uit onderzoekers van Oberon, Sardes, het Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen, die in opdracht van het NRO werken. Eén van de taken van dit regieteam is het inrichten van een landelijk dekkend netwerk van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en lerarenopleiders in het primair onderwijs die werken aan onderwijswachterstanden.

Links

Gerelateerd nieuws