Nederlandse taal wordt verankerd in Grondwet

De Nederlandse taal wordt opgenomen in de Grondwet. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister-president Balkenende, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de Grondwet wordt vastgelegd dat het Nederlands de officiële taal is van ons land en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert. Ook over het Fries wordt een bepaling in de Grondwet opgenomen.

Het kabinet vindt de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Als gevolg van de internationalisering en de pluriforme samenstelling van de bevolking worden er steeds meer talen gesproken in Nederland. In het bijzonder het Engels wint terrein. Het kabinet acht het van belang dat het gebruik van de Nederlandse taal niet in de verdrukking komt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet moet waarborgen dat men in Nederland te allen tijde met de Nederlandse taal terecht kan. De bepaling in de Grondwet over de Friese taal waarborgt de wettelijke positie die het Fries nu al heeft.

 De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.