Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) heeft onderzoek gedaan naar de leergroei van leerlingen in het primair onderwijs naar aanleiding van de twee landelijke schoolsluitingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. De voorzichtige conclusie luidt dat de leergroeivertraging deels is ingelopen en dat heeft veel te maken met het feit dat we aan de nieuwe situatie zijn gewend geraakt.

De leergroei is onderzocht in de domeinen: begrijpend lezen, spelling, en rekenen-wiskunde. Dit gebeurt op basis van de toetsgegevens van leerlingen uit het Leerlingvolgsysteem (LVS) die worden gekoppeld aan de leerling- en schoolkenmerken afkomstig uit de registerdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei 2021 publiceerde het NCO een beleidsrapport over de groei in vaardigheidsscores tussen de
Cito midden-toets (M-toets) en de midden-toets een jaar later (M+1-toets). Dit onderzoek liet zien dat de leergroei in de drie domeinen in die periode significant lager was in vergelijking met dezelfde periode vóór COVID-19.

Het nieuwe rapport kijkt naar de leergroei tussen de M-toets in 2019/2020 (afgenomen in
januari/februari 2020) en de E-toets in 2020/2021 (afgenomen in mei/juni 2021) in vergelijking met dezelfde periode vóór COVID-19. We zien dat de achterstand in de leergroei nog niet volledig is ingelopen maar dat de vertraging in leergroei iets is afgenomen in de tweede helft van het COVID-jaar.

De eerder gedane vaststelling dat met name kwetsbare kinderen het hardst geraakt worden, blijft staan. Het gaat om leerlingen van laag of gemiddeld opgeleide ouders, en leerlingen uit gezinnen
met lage of gemiddelde inkomens. Ook leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen of kleine gezinnen, hebben meer moeite met het zich staande houden op cognitief gebied.

Als er naar het schoolniveau wordt gekeken, stellen de onderzoekers vast dat de meeste vertraging te zien is op scholen met relatief veel leerlingen met laagopgeleide ouders, op scholen die relatief klein zijn (max. 140 leerlingen) en scholen in minder stedelijke gebieden.

De voorzichtige conclusie luidt dat we kunnen stellen dat de leergroeivertraging deels is ingelopen en dat heeft veel te maken met het feit dat we aan de nieuwe situatie zijn gewend geraakt. De paniek en het zoeken naar oplossingen uit de beginmaanden zijn weggeëbd. Scholen weten wat ze moeten doen. Hybride onderwijs, online onderwijs… het hoort nu tot de tools van veel scholen in Nederland. Maar ook het feit dat de scholen voor langere tijd weer open waren, speelde een rol bij het inlopen van de leergroeivertraging.

Het rapport merkt verder op dat er geen beeld is van de ontwikkelingen met betrekking tot alle andere vakgebieden op school (denk aan wereldoriëntatie) en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, simpelweg omdat die niet meegenomen zijn in het onderzoek.

Ook noemt het rapport het lerarentekort als een complicerende factor die invloed heeft op de leergroei, maar die lastig is te meten.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws