Naast vergrijzing en feminisering ook ‘vergroening’ in PO

De werkgelegenheid in het onderwijs is in 2005 licht gestegen naar 312 duizend voltijd banen. Vooral in het PO en VO kwamen er de afgelopen jaren flink wat banen bij. Ook blijft het aantal 50- plussers en vrouwen in het onderwijs toenemen. Daar staat tegenover dat er tevens `vergroening´ zichtbaar is in het PO en dat het aandeel vrouwen in managementfuncties toeneemt in deze sector. Een en ander staat in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2005 is het aantal banen in het PO met ongeveer 1400 gestegen tot ruim 130 duizend: het gaat om ruim 106 duizend voltijdbanen in het regulier basisonderwijs, 8 duizend in het speciaal basisonderwijs en 16 duizend op de speciale scholen. Deze groei wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van het aantal leerlingen en de verkleining van de groepsgrootte in de onderbouw. Het aandeel 50-plussers neemt in alle onderwijssectoren toe, maar de grootste stijging is te zien in het PO en VO en de BVE-sector. Opvallend is dat in het PO tegelijkertijd een sterke `vergroening´ zichtbaar is. De leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar is in deze sector veel sterker vertegenwoordigd dan in het VO. De leeftijdsopbouw kent forse regionale verschillen. In 2005 was gemiddeld ruim een op de drie (34 procent) personeelsleden in het PO 50 jaar of ouder. Maar jonge steden als Almere (Flevoland), het zuiden van Zuid-Holland Zuid, de stad Den Haag en de omringende gemeenten van Rotterdam hebben relatief veel jong personeel. Limburg en Groningen hebben de meeste oudere personeelsleden. Niet alleen het aandeel 50-plussers neemt toe, het onderwijs beschikt ook over steeds meer vrouwen. In het PO zijn ruim zeven op de tien personeelsleden vrouw, tegenover vier op de tien in het VO. In het management zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd, maar hun aandeel neemt wel toe. Was van de directeuren in het basisonderwijs 16 procent vrouw in 2001, in 2005 is dit percentage gestegen naar 23 procent. Van de adjunct-directeuren in deze sector is in 2005 bijna 46 procent vrouw, tegen bijna 42 procent in 2001.

Meer informatie
 Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.