Naar een sluitend systeem voor zorgleerlingen

Op 2 februari werd in de Tweede Kamer de vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs besproken. Het is de bedoeling dat de nieuwe zorgstructuren vanaf ongeveer 2010 breed realiseerbaar zijn. Het invoeringstraject is dan afgesloten.

De knelpunten van de huidige zorgstructuren komen neer op een inefficinte organisatie van de zorgplichten en een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. Ouders/aanmelders krijgen te maken met een woud aan regels en er is sprake van een slechte afstemming tussen de indicatiesystemen voor verwijzing, plaatsing, etcetera van zorgleerlingen. Bovendien is de overgang van PO naar VO lastig voor zorgleerlingen en veroorzaakt het toelatingsbeleid van scholen problemen bij de plaatsing na indicatie.

Uitgangspunten voor vernieuwing van de zorgstructuren zijn:
o De ouders melden hun kind aan bij deschool van hun voorkeur;
o De school heeft vervolgens de plicht om een passend onderwijsaanbod te bieden;
o Is dit binnen het schoolbestuur niet mogelijk, dan moet een onderwijszorgarrangement de vervolgschool
aanwijzen;
o Bij verschil in opvatting over de plaatsing is er een geschillenregeling;
o Ouders worden door onderwijsconsulenten in regionale steunpunten geholpen bij het beoordelen van onderwijszorgarrangementen;
o Er is een indicatiesystematiek voor alle leerlingen;
o Bij inschrijving van een zorgleerling op de school ontvangt deze school een hogere bekostiging.

In de komende maanden worden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt. Er zijn nu nog veel vragen. Van belang is dat deze uitwerking zoveel mogelijk van onderop tot stand komt.

Tijdspad
Vanaf nu tot juni 2006 wordt een veldlijn ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van diverse onderwijsorganisaties, met als taak het informeren en polsen van(uit) het onderwijsveld/de scholen. Ook de AVS is hierbij betrokken. OCW en alle onderwijsen ouderorganisaties werken vervolgens aan een kader voor de zorgplicht. In het schooljaar 2006/2007 zal wetgeving worden ontwikkeld en starten de pilots. In 2008/2009 mogen de scholen starten met de invoering en mogen ze uittreden uit het huidige systeem (opting-out). Het toezichtkader van de Inspectie loopt parallel aan dit traject.

Simulatiespel
Deze ontwikkelingen stellen weer een nieuwe taak aan de schoolleiders. Al ligt het traject nog in de toekomst, een blik naar iedere unieke schoolsituatie is op korte termijn noodzakelijk om voor elk kind passend onderwijs te kunnen bieden. De AVS heeft daarom het spel (simulatietool) Kind op de Gang! ontwikkeld, dat aansluit bij de herijking van de zorgstructuren. Doel van het spel is de bewustwording van bekwaamheden, de positionering van de school met het oog op de zorgplicht en een aanzet te maken voor beleidsontwikkeling rond adaptief onderwijs. Tijdens het AVS congres op 27 april aanstaande zal Kind op de gang! gepresenteerd worden.

Actueel
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.