Al jaren kijkt de onderwijsinspectie op eenzelfde manier naar de leerresultaten. Daar zit al behoorlijk wat ruimte in voor een eigen aanpak van zorgleerlingen door scholen, vindt Ellen Timminga, inspecteur primair onderwijs voor Noord- Nederland. Toch moet een nieuw onderwijsresultatenmodel vanaf 2019 meer recht doen aan Passend onderwijs.

De inspectie controleert of de resultaten van scholen voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan zijn gesteld, aan de hand van de gemiddelde eindtoetsscore. Ellen Timminga: “Wij laten daarbij de resultaten van bepaalde leerlingen buiten de beoordeling, zoals die van leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen of uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Daarmee laten we een deel van de leerlingen die vallen onder Passend onderwijs buiten beschouwing. We houden hier in onze jaarlijkse risicoanalyse automatisch rekening mee, omdat we deze gegevens uit BRON van DUO krijgen.” Daarnaast zijn er meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs. Hoe beoordeelt de inspectie de onderwijsresultaten in het kader van Passend onderwijs: dus met het oog op alle zorgleerlingen? “Dat kan alleen tijdens een onderzoek op de school. We zijn nog niet zo ver dat we scherp hebben welke scholen veel aan Passend onderwijs doen en welke niet.” Scholen moeten weliswaar verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen voor zorgleerlingen, de leerlingen die extra ondersteuning krijgen buiten het basisondersteuningsaanbod in het reguliere onderwijs. Maar per samenwerkingsverband is dat anders geregeld, benadrukt Timminga. “Dat maakt het lastig voor de inspectie om een eenduidig inzicht te krijgen in het aantal zorgleerlingen op een school.”

Niet zomaar ‘zwak’
Sinds Passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd, is er niets veranderd in de manier waarop de inspectie de schoolkwaliteit beoordeelt. Ze blijft rekening houden met zwakkere leerlingen. Timminga: “Als een school in de risicoanalyse drie jaar achter elkaar met de resultaten onder de ondergrens zit van wat gezien de leerlingpopulatie van de school verwacht mag worden, doen wij altijd een kwaliteitsonderzoek. We gaan dieper kijken, bezoeken lessen, praten met de schoolleider, leerkrachten, intern begeleiders, enzovoorts. We praten dan ook altijd over de bijzondere kinderen op school, hoe deze begeleid worden en of ze voldoende leren. En we kijken of we de resultaten van meer leerlingen buiten de beoordeling kunnen laten. Er kunnen heel individuele omstandigheden zijn die invloed hebben op de resultaten en daar houden we rekening mee. Als de resultaten toch onvoldoende zijn, schort er vaak meer aan de onderwijskwaliteit en kan een school ‘zwak’ worden verklaard. Zo’n beoordeling krijg je niet zomaar”, zegt de inspecteur.

Ranglijstjes Timminga wijst de kwalificatie van een afstraffende onderwijsinspectie resoluut van de hand. “Scholen laten zich soms te veel leiden door de ranglijstjes die media publiceren. Slechts 2,1 procent van de scholen is zwak of zeer zwak. 98 Procent heeft voldoende resultaten en ook die scholen hebben kinderen in het kader van Passend onderwijs. Een school met het predicaat zwak heeft het primaire proces niet op orde. Als jij als school goed onderwijs geeft, word je niet zwak of zeer zwak. Wij willen juist het hele verhaal horen. Wat bereik je met de kinderen? Hoe ben je met ze bezig? Als je veel zorgleerlingen hebt en deze presteren naar wat ze kunnen, dan is dat juist heel positief. Leg het ons uit. Dat kun je niet allemaal in een regeling vatten.” In het nieuwe toetsingskader dat op 1 augustus 2017 ingaat, krijgt de eigen ambitie van het schoolbestuur meer nadruk. “Wij verwachten dat het bestuur laat zien welke ambities zij heeft met haar school/scholen en op welke manier ze die denkt te realiseren. Daarin zit ook ruimte als het gaat om de Passend onderwijs-populatie.” De inspectie nodigt het primair onderwijsveld ook uit mee te denken over een onderwijsresultatenmodel dat meer recht doet aan Passend onderwijs. Timminga: “We willen graag met elkaar kijken hoe het beter kan. Ik verwacht dat scholen snappen dat zij aan zet zijn, dat zij hun verantwoordelijkheid pakken en aan ons uitleggen op welke manier zij hun leerlingen tot ontwikkeling brengen. Aan ons als inspecteurs de taak om scholen nog meer uit te dagen hun eigen verhaal te vertellen.”

Ideeën of wensen voor het nieuwe model kunnen aan de inspectie kenbaar worden gemaakt via www.onderwijsinspectie.nl/ onderwerpen/opbrengsten/inhoud/ opbrengsten-primair-onderwijs

Gerelateerd nieuws