Monitor Persoonsgebonden Nummer

Via een monitor wordt momenteel steekproefsgewijs gekeken of scholen voldoende kennis hebben van alles wat met de invoering van het Persoonsgebonden Nummer (PGN) samenhangt en hoe ze aankijken tegen deze veranderingen. Scholen die dit jaar tot de steekproef behoren, hebben per e-mail bericht ontvangen van onderzoeksbureau Regioplan.

Verder gaan de vragen over de stappen die scholen zelf zetten ter voorbereiding op de invoering van het PGN en over de behoefte aan verdere ondersteuning in dit traject. De jaarlijkse monitor is bedoeld om een beeld te krijgen van het invoeringsproces van het PGN in het primair onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de volgende fasen van de invoering zo goed mogelijk te laten verlopen. Op basis van de antwoorden kan het ministerie van OCW zo nodig maatregelen nemen om scholen verder op weg te helpen. Het onderzoek zal de komende jaren worden herhaald, steeds onder een andere groep scholen. Zo ontstaat een onafhankelijk en objectief beeld van de ontwikkelingen in het veld. In 2009 zal de bekostiging van de scholen plaatsvinden op basis van het PGN. De vragen uit de monitor zijn opgesteld in nauw overleg tussen het onderzoeksbureau, het ministerie van OCW en de organisaties voor bestuur en management, waaronder de AVS. Het invoeringstraject wordt begeleid door projectorganisatie PGN PO. Deze projectorganisatie informeert de scholen doorlopend over de stand van zaken via de website PGN PO en de digitale Projectmail. Met vragen over de invoering van het PGN kan men terecht bij PGN PO en – zo nodig – ook bij het informatiecentrum primair onderwijs (ICO) van Cfi.

Bron
Kader Primair 2 – Oktober 2007

Meer informatie
http://www.pgnpo.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.