Monitor Persoonsgebonden Nummer

 Monitor Persoonsgebonden Nummer

Via een monitor wordt momenteel steekproefsgewijs gekeken of scholen voldoende kennis hebben van alles wat met de invoering van het Persoonsgebonden Nummer (PGN) samenhangt en hoe ze aankijken tegen deze veranderingen. Scholen die dit jaar tot de steekproef behoren, hebben per e-mail bericht ontvangen van onderzoeksbureau Regioplan.

Verder gaan de vragen over de stappendie scholen zelf zetten ter voorbereidingop de invoering van het PGN en over debehoefte aan verdere ondersteuning indit traject.

De jaarlijkse monitor is bedoeld om eenbeeld te krijgen van het invoeringsprocesvan het PGN in het primair onderwijs.De uitkomsten van het onderzoekworden gebruikt om de volgende fasenvan de invoering zo goed mogelijk telaten verlopen. Op basis van de antwoordenkan het ministerie van OCW zonodig maatregelen nemen om scholenverder op weg te helpen. Het onderzoekzal de komende jaren worden herhaald,steeds onder een andere groep scholen.Zo ontstaat een onafhankelijk en objectiefbeeld van de ontwikkelingen in hetveld. In 2009 zal de bekostiging van descholen plaatsvinden op basis van hetPGN.

De vragen uit de monitor zijn opgesteldin nauw overleg tussen het onderzoeksbureau,het ministerie van OCW en deorganisaties voor bestuur en management,waaronder de AVS. Het invoeringstrajectwordt begeleid door projectorganisatiePGN PO. Deze projectorganisatieinformeert de scholen doorlopend overde stand van zaken via de website PGNPO en de digitale Projectmail. Met vragenover de invoering van het PGN kanmen terecht bij PGN PO en – zo nodig -ook bij het informatiecentrum primaironderwijs (ICO) van Cfi.

Kijk voor meer informatie opwww.pgnpo.nl

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.