Ministerie OCW zoekt leden voor wetenschappelijke curriculumcommissie

Het ministerie OCW zoekt leden voor een wetenschappelijke curriculumcommissie die richtinggevende aanbevelingen doet voor de bijstelling van de kerndoelen en eindtermen. Het gaat om wetenschappers met een stevige expertise in onderwijskunde, curriculumontwikkeling en/of andere relevante onderwijsgerelateerde wetenschappen. Reageren is mogelijk tot 7 augustus.

In de afgelopen twee jaar hebben teams van leraren en schoolleiders uit po en vo onder de noemer Curriculum.nu voorstellen ontwikkeld om het curriculum te verbeteren, samen met experts, en in overleg met belanghebbenden. In de komende periode worden deze voorstellen door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) samen met het onderwijsveld vertaald naar kerndoelen en eindtermen. De wetenschappelijke commissie brengt vooraf en gedurende dit proces onafhankelijk advies uit over de inhoud en het proces aan de minister van OCW en de minister Slob. Het betreft een adviescommissie onder de Kaderwet adviescolleges. De commissie zal uit maximaal zeven leden bestaan. De looptijd van de commissie is van september 2020 tot eind 2023.

De wetenschappelijke commissie moet de ministers van onafhankelijk advies voorzien tijdens het vervolgtraject waarin de curriculumvoorstellen vertaald worden naar vernieuwde kerndoelen en eindtermen. De commissie adviseert over de bruikbaarheid van de voorstellen die er nu liggen, de werkopdracht aan SLO, en in hoeverre de ontwikkelde kerndoelen voldoen aan de doelstellingen van het traject. Daarnaast brengt de commissie een advies uit over de inrichting van een proces voor periodieke herijking van het curriculum.

Een toekomstgericht curriculum bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs, op deelname aan de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Doel van deze actualisatie is onder meer om de onderwijsinhoud bij de tijd te brengen, de doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs te versterken, de ervaren overladenheid van het curriculum terug te dringen en een bijdrage te leveren aan gelijke kansen voor alle leerlingen.

In juni kondigde minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie wilde instellen. De permanente curriculumcommissie moet in 2023 met het eindadvies komen, waarna de nieuwe kerndoelen worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Kandidaten kunnen reageren tot 7 augustus.

Links