Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit concludeert Trouw naar aanleiding van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo). Het ministerie van OCW geeft aan dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (cluster 2) is gestegen.

In 2014 nam het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs af met 2000, zo staat er in Trouw. Dit werd mede veroorzaakt doordat het totale aantal basisschoolleerlingen in Nederland dat jaar met ruim 20.000 daalde. In 2017 nam het aantal kinderen in het speciaal basisonderwijs juist weer toe met bijna honderd leerlingen, terwijl het totaal aantal basisschoolleerlingen opnieuw daalde, met 13.000. In totaal gaan er ongeveer 34.000 kinderen naar speciaal basisonderwijs.

Het minister van OCW reageert in de krant dat de groei met name plaatsvindt in het speciaal onderwijs (en niet zozeer het sbo). “De groei bestaat vooral uit leerlingen tot en met zeven jaar, met name dove, slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, die niet onder het stelsel passend onderwijs vallen.” Dit zijn leerlingen uit cluster 2, dat een landelijke toelatingssystematiek kent.

Links

Gerelateerd nieuws