Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Bijna een kwart van de basisscholen (22 procent) is inmiddels overgestapt op het continurooster. Dat blijkt uit een onderzoek onder 400 directeuren in het basisonderwijs door DUO Onderwijsonderzoek.

In het basisonderwijs is een omkering gaande: nieuwe roosters passen beter in het drukke leven van de 21e eeuw. Vijf jaar geleden hield nog driekwart van de scholen (77 procent) een traditioneel rooster aan, vorig schooljaar was dit nog 56 procent en inmiddels is dat de helft. Nog eens 15 procent van de basisscholen die nu nog volgens het traditionele schooltijdenmodel werken, stapt volgend schooljaar (2017-2018) waarschijnlijk of zeker over op een nieuw schooltijdenmodel, waarbij het vaakst gekozen wordt voor het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel.

Bijna een kwart van de basisscholen (22 procent) is inmiddels overgestapt op het continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar een kortere middagpauze hebben. De school is dan eerder uit en op woensdagmiddag zijn de kinderen (nog steeds) vrij.

Sinds twee jaar is ook het vijf-gelijke-dagenmodel met een opmars bezig: inmiddels hanteert 16 procent van de basisscholen dit model, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven en een kortere middagpauze hebben en waarbij de school elke dag om 14:00 of 14:30 uur uitgaat.

Redenen
Belangrijke redenen voor basisscholen om over te stappen op het continurooster of vijf-gelijke-dagenmodel zijn:
–      Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis (dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en vloeiendere onderbreking van het lesprogramma)
–      Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders (alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet)
Veel scholen stoppen ook met de tussenschoolse opvang omdat ze steeds meer moeite hebben overblijfouders te vinden om daarbij te helpen. Een nadeel van het nieuwe rooster is dat dit voor ouders extra kosten met zich mee kan brengen: bij nieuwe lestijden zijn kinderen vaak eerder vrij, wat voor werkende ouders extra opvang betekent, die over het algemeen duurder is dan de opvang tussen de middag op school.

Tevreden
Volgens 96 procent van de basisschooldirecteuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt op een nieuw schooltijdenmodel, is de overstap naar dit nieuwe model harmonieus verlopen op school (zeer harmonieus: 53 procent, redelijk harmonieus: 43 procent).
Een ruime meerderheid van de directeuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt naar het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel, is tevreden over de gekozen schooltijden (continurooster: 81 procent, vijf-gelijke-dagenmodel: 87 procent). Ook geeft het grootste deel van de directeuren aan dat de meeste ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over de gekozen schooltijden. Bij de leerkrachten zit relatief de meeste onvrede: 17 procent van hen is ontevreden over het ingevoerde continurooster en 6 procent is ontevreden over het ingevoerde vijf-gelijke-dagenmodel.
 
De AVS heeft de publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ uitgegeven, die in augustus 2016 is herzien. Deze geeft meer informatie over de verschillende schooltijden en de consequenties. De AVS vindt dat er nadrukkelijk aandacht gegeven moet worden aan het goed regelen van de pauze voor leerkrachten, zoals vastgelegd in de arbeidstijdenwet en de cao po. Schoolleiders hebben een belangrijke rol hierin. 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen