Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in totaal bijna vijfduizend kinderen” meldt staatssecretaris Sander Dekker op 22 juni aan de Tweede Kamer in de negende voortgangsrapportage over Passend onderwijs.

In het s(b)o is het aantal kinderen het afgelopen schooljaar gedaald met bijna 3600 kinderen. In het vso is het aantal leerlingen voor het eerst sinds jaren omlaag gegaan, het gaat om een afname van 1250 kinderen.

De staatssecretaris verwacht dat scholen en samenwerkingsverbanden zich de komende tijd in blijven zetten om meer kinderen een plek te geven in het reguliere onderwijs. “Samenwerkingsverbanden krijgen geld voor extra ondersteuning. Als er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan, is er meer geld beschikbaar voor kinderen op een reguliere school”, aldus Dekker. Hij benadrukt dat speciaal onderwijs zal blijven bestaan voor kinderen die dit echt nodig hebben.

Enkele andere bevindingen die in het voortgangsrapportage staan:
·         Op 13 juni 2016 is het Thuiszitterspact ondertekend. De gezamenlijke ambitie is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod.
·         De inpassing van het leerwegondersteunend (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs is een feit. De manier waarop de middelen over de samenwerkingsverbanden worden verdeeld, wordt aangepast.
·         Op steeds meer plekken wordt verdergaande samenwerking verkend tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs.
·         Samenwerkingsverbanden werken aan het bestrijden van onnodige bureaucratie, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid en het verbeteren van het intern toezicht.

Volgens Dekker is er in de eerste twee jaar na de invoering van Passend onderwijs (in augustus 2014) veel voortgang geboekt door scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten, maar moet er tegelijkertijd nog veel gebeuren.
 
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim