Minder leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Medio december bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het `Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2009´ uit. Hieruit blijkt onder meer dat de uitgaven voor onderwijs in Nederland in 2008 een stuk hoger waren dan in 2007, onder andere door loonsverhogingen. Verder nam het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs (verder) af.

CBS publiceert Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2009  
In 2008/2009 waren er ruim 1,5 miljoen leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Daarnaast gingen 44 duizend leerlingen naar het speciaal basisonderwijs (sbo). In het reguliere basisonderwijs is het aantal leerlingen ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, maar in het sbo is er sprake van een terugloop. Dit is mede het gevolg van het WSNS-beleid dat in 1991 werd ingezet met als doel om zoveel mogelijk zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs te houden. In 2008/2009 waren er bijna 25 duizend leerlingen met een leerlinggebonden financiering (het `rugzakje´) in het primair onderwijs. Hiervan ging 84 procent naar het reguliere basisonderwijs en 16 procent naar het sbo. Volgens de referentieramingen van het ministerie van OCW zal het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs de komende jaren verder afnemen tot bijna 33.000 in 2018/2019.

Onderwijsuitgaven
In totaal waren er in het schooljaar 2008/2009 3,77 miljoen mensen die deelnamen aan door de overheid bekostigd onderwijs. Deze kosten bedroegen 37,6 miljard euro. Dat is 6,3 procent van het bruto nationaal product van Nederland en een stuk hoger dan in 2007. Dit is mede te verklaren door de loonsverhoging voor leerkrachten, de `gratis schoolboeken´ die beschikbaar werden gesteld en het feit dat de overheid meer uitgaf aan subsidies voor leer- en stageplekken. Het meeste geld (61 procent) ging naar de sectoren met de meeste leerlingen, namelijk het basis- en het voortgezet onderwijs. Hieraan werd in 2008 respectievelijk 8,9 en 7,9 miljard euro uitgegeven. De werkgelegenheid in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs nam toe in het schooljaar 2008/2009.

Meer informatie: http://www.cbs.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.