Minder Inspectietoezicht goed presterende scholen

 

In een recent gesprek met de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, heeft Inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie Jan Teuwen de plannen voor een nieuwe manier van kwaliteitstoezicht besproken. De huidige, structurele screening van kwaliteit komt daarin te vervallen.

De Inspectie streeft naar meer focus op scholen die niet goed functioneren. Voor scholen die goed presteren zal het toezicht minimaal zijn. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. De Inspectie hoopt dat binnen afzienbare tijd 80 procent van de scholen geen directe aandacht van de Inspectie meer krijgt. Op scholen die het interne toezicht en de interne kwaliteitscontrole met de daarbij behorende horizontale verantwoording aantoonbaar goed geregeld hebben, zal de Inspectie zich niet meer laten zien. Men zal zo´n school dan nog slechts volgen op basis van informatie die al is verstrekt aan bijvoorbeeld Cito, Cfi en op basis van de jaarstukken (basistoezichtarrangement). Om die informatie te krijgen moet de school echter zelf toestemming geven. Als de besturen daar geen toestemming voor geven, moeten de scholen weer de tijdrovende elektronische vragenlijst invullen. In een brief aan de scholen heeft de Inspectie gevraagd deze machtiging af te geven.

De drie instrumenten die de Inspectie gebruikt om een school te volgen zonder dat scholen met een administratieve last wordt opgezadeld zijn:
o jaarstukken;
o resultaten/opbrengsten van de school;
o signalen. Bijvoorbeeld klachten die over scholen binnenkomen bij de Inspectie, Ombudsman, minister of Postbus 51. Ook berichtgeving in de pers kan voor de Inspectie aanleiding zijn om zich verder te verdiepen in de situatie van de school.

Speciaal inspectiearrangement
Als er indicaties zijn dat het met een school niet goed gaat en dit beeld klopt, wordt contact opgenomen met het bevoegd gezag. Met de school wordt dan een `speciaal inspectiearrangement´ afgesproken, dat geldt totdat de zorgen zijn weggenomen. De Inspectie zal dan snel en slagvaardig optreden. De Inspectie wil daarvoor een scala van interventies ontwikkelen, zodat voor elke situatie een passende interventie voorhanden is. De Inspectie zal openbaar maken onder welk toezichtarrangement de afzonderlijke scholen vallen: iedereen kan dus zien welke scholen volgens de Inspectie goed en welke minder goed of slecht presteren. Er wordt nog nagedacht over de mogelijkheid om ook duidelijk herkenbaar te maken welke scholen excellent presteren.

De nieuwe manier van werken door de Inspectie zal, als de plannen doorgaan, per 1 augustus aanstaande van kracht worden. De al afgesproken bezoeken zullen dan worden geannuleerd. Politieke besluitvorming vond plaats op 27 juni 2007 tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Bij het ter perse gaan van deze Kadernieuws was de uitkomst, en hoe alles precies geformuleerd gaat worden, nog niet bekend.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.