Advies ‘Omwille van goed onderwijs’

Verbetering van de kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs vraagt om structurele aandacht. Een betere benutting van kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs dat werkt voor alle leerlingen. Dat schrijven de demissionaire onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op het advies ‘Omwille van goed onderwijs’ van de Galan groep. Dit vergt een investering van de overheid tussen de 70 en 85 miljoen euro per jaar.

Het ministerie van OCW had de Galan Groep gevraagd een verkenning uit te voeren naar mogelijke scenario’s om de kennisinfrastructuur voor beter onderwijs te versterken. Dit verzoek van OCW volgde op de adviezen Slimme verbindingen van onder andere de PO-Raad en VO-raad en Samen ten dienste van school van de Onderwijsraad (beide uit 2019).

Knelpunten

De verkenning van de Galan Groep benoemt de volgende knelpunten:

– Er is de nodige kennis, maar deze is vaak niet in overzichtelijke en bruikbare vorm voor het onderwijs (en het beleid) beschikbaar

 – Weinig onderlinge deling van kennis en weinig vertaling van lokale kennisopbouw via co-creatie naar generieke kennis

 – Beperkte onderzoeks- en evaluatiecultuur op scholen

– Weinig aandacht voor sectoroverstijgende vraagstukken

Ook in de coronacrisis liepen scholen, opleidingen en instellingen er tegenaan dat er, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, te weinig voor scholen en opleidingen makkelijk vindbare kennis was om goed gebruik te kunnen maken van elders al beproefde methodieken.

Drie scenario’s

In de verkenning worden drie scenario’s geschetst voor versterking van de kennisinfrastructuur: 1) zet in op de regio; 2) landelijk kennis bundelen en ontsluiten 3) thematisch innoveren.

Volgens de Galan Groep vraagt uitvoering van een van deze scenario’s om gerichte, structurele investeringen tussen de 70 en 85 miljoen euro per jaar.

Regionale en landelijke kennispunten

De ministers schrijven dat een combinatie van regionale kennishubs en een vorm van een landelijk kenniscentrum het meest verstandig lijkt voor het aanpakken van de genoemde knelpunten. Ook in het advies ‘Slimme verbindingen’ (2019) van de sectorraden wordt gepleit voor een combinatie van regionale en landelijke kennispunten.

Randvoorwaarden

Ook geven de minister aan dat kennisbenutting uiteindelijk alleen tot stand kan komen op scholen en onderwijsinstellingen zelf. “Dit vraagt dat er op scholen, opleidingen en instellingen voldoende expertise en tijd is om hiermee aan de slag te gaan.” Als randvoorwaarden zijn hiervoor nodig: “een op structurele verbetering gerichte schoolcultuur, ruimte, tijd en aandacht voor professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals en voldoende middelen om met verbeteringen aan de slag te gaan”.

Werken aan een goede kennisinfrastructuur vraagt een meerjarige programmatische aanpak, concludeert het advies ‘Omwille van goed onderwijs’. Werken aan goed en toekomstbestendig onderwijs is een zaak van maatschappelijk belang die alle aandacht verdient. Het advies geeft aan dat op basis van een aantal afspraken een Plan van Aanpak Versterking Kennisinfrastructuur 2021-2024 wordt opgesteld.

Links

Gerelateerd nieuws