Meningen verdeeld over problemen met pabo-rekentoets

 Meningen verdeeld over problemen met pabo-rekentoets

Meningen verdeeld over problemen met pabo-rekentoetsVeel studenten blijken ontevreden over het aangeboden rekenonderwijs op de pabo. StudentenvakbondLSVb krijgt evenals vorig jaar weer veel klachten binnen over de rekentoets. Om de problemen beter in kaartte brengen heeft de LSVb een steekproef genomen onder pabo-studenten. De HBO-raad vindt de steekproefechter absoluut niet representatief, onder andere omdat het om de mening zou gaan van slechts 0,5 procentvan alle (eerstejaars) pabo-studenten.

Pabo-studenten die meededen aan desteekproef klagen over het gebrek aanrekenonderwijs, terwijl ze wel afgerekendworden op hun rekenvaardigheden.Daarnaast geeft een deel van deeerstejaars aan dat zij geen hulp kunnenkrijgen wanneer ze moeite hebben metrekenen. De studenten klagen bovendienover de slechte kwaliteit van detoets, onvoldoende voorlichting en deonmogelijkheid de toets in te zien omzo van hun fouten te leren. Niet alleende studenten, maar ook de reken- enwiskundedocenten aan de pabo’s hebbengrote moeite met de toets, meldt deLSVb. Voorzitter Marc van Zanten vanPanama, een netwerkproject voor allebetrokkenen bij rekenen-wiskunde inhet primair onderwijs: “Met een anderetoetsvorm is het mogelijk om van meetaf aan te werken aan een hoger niveaudan waar studenten nu op worden afgerekend.Wanneer pabo’s daar voldoendecontacttijd voor uittrekken, zal dat nietleiden tot hogere uitval.”

De pabo-rekentoets bevat opgaven op hetniveau van goede leerlingen in groep 8van de basisschool. In de praktijk blekende sommen op het niveau van de basisschoolte moeilijk voor veel studentendie zich aanmeldden bij de pabo’s (enandere opleidingen in het hoger onderwijs).Daarom heeft de HBO-raad inoverleg met het ministerie van OCW eenverplichte reken- (en taal)toets voor allenieuwe eerstejaars pabo-studenten ingevoerd.Studenten van de opleiding stoppenals zij na drie keer geen voldoendehalen voor de rekentoets.

Niet representatief
De LSVb is teleurgesteld dat het afgelopenjaar niets aan de problemenrond de rekentoets is gedaan. Volgensde bond moet het hoger onderwijs derekenproblemen niet afschuiven op hetvoortgezet onderwijs, maar zelf hun verantwoordelijkheidnemen. De HBO-raadvindt het aanleren van basale rekenvaardighedenechter geen primaire taakvan het hoger onderwijs. “Dat horenstudenten op de lagere en middelbareschool te leren.” Daarnaast acht de raadde steekproef van de LSVb niet representatief,beperkt en slordig. “De genoemdepercentages geven geen betrouwbaarbeeld van de ervaringen van alle eerstejaarspabo-studenten.”

De steekproef zou incorrecte gegevensbevatten over het aantal pabo-studentendat van de opleiding is verwijderd nahet zakken voor de rekentoets, eenonterecht direct verband leggen tussende invoering van de toets en de dalingvan het aantal nieuwe studenten aanpabo’s en een curieuze klachteninventarisatievia persoonlijke contacten, Hyvesen fora. De Wiscat-rekentoets wordt alenkele jaren gebruikt en heeft volgensde HBO-raad zijn waarde bewezen alsnauwkeurig en betrouwbaar instrument.De raad wijst er bovendien op datelke pabo-student na afloop van de toetseen diagnostisch rapport kan krijgen,waarin duidelijk staat welke onderdelenhij/zij goed heeft gemaakt en welke niet.De HBO-raad is niet bereid concessieste doen aan de kwaliteitsnormen. DeHBO-raad is wel bereid om samen metde LSVb te bekijken of verbeteringenvan het gebruiksgemak van de rekentoetsnodig zijn en gerealiseerd kunnenworden. Minister Plasterk wil op kortetermijn in gesprek gaan met de betrokkenenom het rekenonderwijs en detoets onder de loep te nemen.
BR>Meer informatie: www.lsvb.nl enwww.hbo-raad.nl
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.