De ledenraadpleging onder de AVS-leden heeft een meerderheid opgeleverd die instemt met het onderhandelaarsakkoord voor een korte nieuwe platte salaris-cao in het primair onderwijs. Het onderhandelaarsakkoord houdt in dat een  loonsverhoging van 2,25 procent voor alle medewerkers en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5 procent met een looptijd tot en met  31 december 2021 gerealiseerd kan worden. Deze loonsverhoging was voor 2021 het maximum haalbare in de onderhandelingen, omdat OCW niet meer geld beschikbaar had gesteld voor 2021.  

“Met kritische opmerkingen, maar met vertrouwen na het geboden perspectief, schaart een meerderheid van de schoolleiders zich achter dit akkoord. Maar we zijn er nog steeds niet”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Het akkoord staat in verband met de  500 miljoen euro die in 2022 beschikbaar komt voor een eerste stap in het dichten van de loonkloof waarbij gerichte beloningsmaatregelen voor schoolleiders genoemd zijn in de brief van de minister. Ook wordt daarin genoemd  bijzondere aandacht te hebben voor de positie van schoolleiders, het voortgezet speciaal onderwijs en het carrièreperspectief in de sector. Het is zaak om daar snel ook afspraken over te maken waarbij zorgvuldigheid voor snelheid gaat.”

Onderhandelaarsakkoord

Op 10 oktober kwamen de cao-onderhandelaars in het primair onderwijs tot een akkoord. Het zorgt ervoor dat al het onderwijspersoneel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een loonsverhoging van 2,25 procent krijgt en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5 procent.

Er is in de afgelopen periode, maar ook tijdens deze ledenraadpleging, door onze leden verschillend gereageerd op de opeenvolgende cao’s, zeker waar het de effecten voor adjunct-directeuren en directeuren betreft. De uitwerking die door besturen is gegeven aan het actualiseren van het functiebouwwerk is ook heel divers geweest en dat maakt dat onze leden behoorlijk verschillend in hun verwachtingen en tevredenheid zitten. Te veel schoolleiders wachten nu al te lang op erkenning en waardering, zeker ook financieel. Op dit moment is er een concreet perspectief dat cao-partijen specifieke beloningsafspraken voor schoolleiders in een nieuwe CAO PO voor 2022 maken dat aansluit bij de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer inzake de besteding van de extra investering van 500 miljoen euro in het primair onderwijs.

Loonkloof

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de extra 500 miljoen euro die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het primair onderwijs. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Sociale partners verwachten dus nu een goede  stap te kunnen maken, maar de extra investering van 500 miljoen euro is nog niet genoeg.

Uitgangspunt voor het dichten van de loonkloof is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor 900 miljoen euro structureel extra geld voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs. Om dit te kunnen realiseren hebben sociale partners dus nog  400 miljoen euro extra nodig. Wij roepen het nieuwe kabinet op hier invulling aan te geven.

Schoolleiderstekort

Volgens de AVS is het bij de cao-onderhandelingen over 2022 heel belangrijk om het beroep van schoolleider nog aantrekkelijker te maken waarbij een zichtbaar goed imago, goede positionering en waardering nodig zijn. Dat het schoolleiderstekort, ondanks de hoge baantevredenheid, zo hard oploopt, is zorgelijk. Onderzoek laat namelijk zien dat schoolleiders een cruciale rol hebben in de kwaliteit van onderwijs en het behouden en aantrekken van leraren.

De AVS vroeg hiervoor meermaals aandacht aan de cao-tafel, op Het Binnenhof, in het Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit, de Toekomstagenda Schoolleiders en de Staat van de Schoolleider. De verwachting is dat o.a. door pensionering de uitstroom de komende jaren doorzet. De zij-instroom is nog beperkt en er is nauwelijks interesse voor instroom vanuit de leraren. Schoolleiders waren veelal leraren die zijn doorgegroeid, maar als daar veel verantwoordelijkheden bijkomen en je niet méér gaat verdienen, blijft het tekort bestaan.

Instemmen

De AVS gaat na deze ledenraadpleging instemmen met het cao-akkoord. Momenteel peilen ook de andere vakbonden hun achterban. De werkgeversorganisatie PO-Raad volgt begin november. Als alle partijen instemmen, is het een definitief akkoord en wordt de nieuwe cao met terugwerking van kracht per 1 januari 2021.

Gerelateerd nieuws