Meer vrouwen aan de top

De ministerraad heeft onlangs op voorstel van minister Plasterk ingestemd met de emancipatienota 2008-2011: `Meer kansen voor vrouwen´. Daarin staat waarom en hoe de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland omhoog moet. Het streven van het kabinet en sociale partners is een arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016.

Vanuit het oogpunt van vergrijzing kan vrouwelijk talent niet gemist worden, meldt de nota. Ook het aantal vrouwen aan de top moet omhoog. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Het streven is om over vier jaar minimaal 25 procent vrouwen in de Algemene Bestuursdienst bij het rijk te hebben benoemd. Een andere hoofddoelstelling uit de emancipatienota is het bieden van kansen aan en benutten van talenten van vrouwen uit etnische minderheden. Om dit alles te verwezenlijken moet het combineren van arbeid en zorg aantrekkelijker worden. Onder meer door het beschikbaar stellen van kwalitatief goede kinderopvang, een verruiming van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, opvang, sport en culturele activiteiten. Het kabinet ondersteunt gemeenten die al vergaande afspraken hebben gemaakt met partijen in zorg en dienstverlening over handige openingstijden, plaatsonafhankelijke dienstverlening en flexibele werktijden. Andere maatregelen zijn een extra fiscale stimulans om niet-werken te ontmoedigen en werken meer lonend te maken.
 

De AVS organiseert op 1 november aanstaande speciaal voor alle vrouwelijke schoolleiders in het po het congres `Spelen met vuur´.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.