‘Meer vakleerkrachten gym nodig’

Er moeten meer gespecialiseerde leerkrachten voor gymnastiek – oftewel bewegingsonderwijs – in het basisonderwijs komen. Dat stellen drie betrokken organisaties AVS, KVLO en SLO. In een gezamenlijke brochure voor het basisonderwijs breken zij een lans voor het benoemen van deze leerkrachten.De AVS, de KVLO (vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding) en de SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) pleiten voor meer gekwalificeerde leerkrachten. Dit kunnen vakleerkrachten zijn, maar ook gespecialiseerde groepsleerkrachten. De organisaties constateren dat basisscholen moeite hebben om de gymlessen door een bevoegde leerkracht te laten geven. Dit is een gevolg van de wetswijziging in 2000, die tot doel had de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren. Die wijziging houdt in dat een afgestudeerde groepsleerkracht van de pabo niet direct gymlessen mag geven, maar daarvoor nog een aanvullende opleiding moet volgen. Hierdoor ontstaan op basisscholen echter organisatorische problemen of een tekort aan bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs.BrochureOm basisscholen op weg te helpen bij het organiseren van goed gekwalificeerd bewegingsonderwijs, hebben de AVS, KVLO en SLO gezamenlijk een brochure gemaakt: ‘Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs’. Hierin maken de drie organisaties zich sterk voor het benoemen van gekwalificeerde leerkrachten bewegingsonderwijs. De brochure is inmiddels aangeboden aan de algemeen directeur van de VBS, de vertegenwoordiger van de besturenorganisaties in het basisonderwijs bij de Alliantie School en Sport.Er zijn veel mogelijkheden om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te bevorderen en hiervoor een leerkracht voor bewegingsonderwijs aan te stellen. Een nieuwe mogelijkheid is het inzetten van zogenoemde combinatiefunctionarissen, die zowel voor de basisschool als voor de brede school of voor een wijkvereniging of sportclubs actief zijn. Ook de lumpsumfinanciering biedt mogelijkheden. Daarnaast kunnen studenten aan de pabo tijdens en na hun studie een aanvullende opleiding bewegingsonderwijs volgen. Op die manier krijgen zij ook de kwalificatie vakspecialist bewegingsonderwijs.28 miljoen extraIn het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs – het vervolg op de Alliantie School en Sport (2005-2008) – staat dat de ministeries van OCW en VW van 2009 tot en met 2011 28 miljoen euro beschikbaar stellen om sport en beweging onder de schoolgaande jeugd (binnenschools, naschools en buitenschools) te stimuleren. Zo ontstaan aantrekkelijke dagarrangementen. Samenwerking tussen sport en onderwijs, maar ook met partners zoals de naschoolse opvang, het buurtwerk en gemeenten, is daarvoor noodzakelijk. Met een doorlopend sport- en beweegaanbod gaan de ministeries ook de strijd aan tegen overgewicht en schooluitval en investeren zij in de ontwikkeling van topsporttalent. Het budget komt beschikbaar boven op de bestaande budgetten voor onder meer de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) en talentontwikkeling. Een van de prioriteiten die OCW en VWS hierbij stelt is een verbetering van de positie en toerusting van professionals en vrijwilligers. Ook de innovatie in bouw, inrichting en het beheer en gebruik van sportaccommodaties en speelplekken behoort tot de aandachtsgebieden.Binnenkort nodigen de staatssecretarissen de belangrijkste partners in beleid en uitvoering uit met het verzoek de verschillende onderdelen uit het beleidskader verder uit te werken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.