Meer mogelijkheden tot ingrijpen bij ernstige misstanden

Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in. De wet biedt meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. De definitie van wanbeheer is uitgebreid en de wet maakt het mogelijk om een ‘spoedaanwijzing’ te geven.

Burgerschap en veiligheid

In het primair en voortgezet onderwijs is door de wet per 1 augustus 2023 sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of handelt in strijd met de burgerschapsopdracht. In dat geval kan de minister op basis van een rapport van de inspectie  een aanwijzing geven. Als het bestuur de aanwijzing met betrekking tot de veiligheid of burgerschap niet opvolgt, kan de minister de bekostiging beëindigen.

Spoedaanwijzing

Voor alle onderwijssectoren geldt dat de minister een spoedaanwijzing kan geven als er  vermoeden is van wanbeheer. Dan is er sprake van onverwijlde spoed en een bestuur dat niet adequaat wil of kan reageren op het door de inspectie vastgestelde wanbeheer.

Medezeggenschapsraad betrekken

De wet regelt ook dat bestuurders de medezeggenschapsraad proactief wijzen op hun advies- of instemmingsbevoegdheid in relevante zaken en ze de raad moeten informeren over wat noodzakelijk is om hun taak goed te kunnen uitoefenen.

Inspectierapporten sneller openbaar

Tot slot worden inspectierapporten voortaan sneller openbaar gemaakt. Momenteel maakt de inspectie haar rapporten openbaar in de vijfde week nadat ze zijn vastgesteld. Die termijn wordt ingekort naar drie weken.

Link