Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio’s elkaar rond techniek gevonden. Dat concluderen de ministers Bussemaker en Kamp en staatssecretaris Dekker tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact op 15 juni. De positieve trend van meer instroom in bètatechniekopleidingen zet zich door.

Dat er sprake is van toegenomen instroom blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact waarop de bewindslieden zich baseren. Duizenden bedrijven zijn betrokken bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij jongeren en het opleiden en behouden van technici via publiek private samenwerkingen en sectorplannen. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd.
Naast de hogere instroom van techniekstudenten in het onderwijs werkt het kabinet samen met het onderwijs en bedrijfsleven aan betere aansluiting van studie naar werk en aan het stimuleren van vakmanschap. Mede door deze samenwerking is het aandeel instromende bètastudenten aan de universiteit in de afgelopen tien jaar gestegen van 26 naar 35 procent. Minister Bussemaker van Onderwijs: “De inspanningen om meer leerlingen en studenten voor bètatechnische studies te laten kiezen werpen zijn vruchten af. Goed om te zien dat ook het aantal meisjes en vrouwen dat voor techniek kiest toeneemt. Maar we zijn er nog niet.”

Staatssecretaris Dekker wijst op het belang van het vroeg stimuleren van kinderen om techniek leuk te vinden. “Leerlingen zijn al jong nieuwsgierig en dat moet je stimuleren. Dat kan als je al op de basisschool spelenderwijs begint er ervoor zorgt dat je op de middelbare school de interesse voor techniek vasthoudt. Je ziet ook al resultaten: leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen steeds vaker voor een bètaprofiel. In het vwo zit dit percentage op 62 procent.”

Het Techniekpact wil jongeren actiever betrekken bij het vraagstuk hoe partijen met elkaar de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. In samenwerking met enkele bedrijven wordt hiervoor een Kinderraad opgericht.

Aandachtspunten
Hoewel de resultaten na twee jaar Techniekpact bemoedigend zijn, blijft er aandacht nodig voor het dreigende tekort aan techniekdocenten, de doorontwikkeling en verduurzaming van publiek private samenwerkingsverbanden en het nog altijd lage aandeel van meisjes en vrouwen in de techniek. Het is urgent dat er nu stappen worden gezet voor het ontstaan van de nieuwe banen van morgen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws