Meer geld voor vroegschoolse educatie achterstandsleerlingen

Staatssecretaris Dijksma heeft onlangs de agenda voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn maatregelen opgenomen om taalachterstanden bij peuters en kleuters te voorkomen en te bestrijden.

Het kabinet wil in 2011 een kwalitatief goed VVEaanbod hebben voor alle peuters en kleuters die een risico hebben op een taalachterstand. Hiertoe wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van de leidsters verhoogd door het verbeteren van Nederlands in de opleidingen en nascholing van zittende leidsters. Ook de verhouding leidster en kinderen wordt verhoogd. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen die het nodig hebben kwalitatief goede VVE krijgen, wordt binnenkort het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel zorgt voor een betere samenwerking tussen gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en scholen. De wet treedt in werking per 1 augustus 2010. Vanaf die datum krijgen gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een taalachterstand. De gemeenten krijgen een inspanningsverplichting om al deze kinderen te bereiken. Ook de eerder genoemde kwaliteitseisen voor leidsters worden op de wet gebaseerd. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteitseisen. In totaal investeren Rijk en gemeenten 210 miljoen euro in voorschoolse educatie in 2011. Aan scholen is bovendien 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om hen te stimuleren het aanbod van vroegschoolse educatie uit te breiden en te verbeteren. Verder kunnen scholen het geld dat zij via de regeling voor achterstandsleerlingen ontvangen, inzetten voor vroegschoolse educatie. Dit budget wordt in 2011 met 70 miljoen euro verhoogd.

Nodig
Dat deze extra middelen nodig zijn blijkt uit het onderzoek `Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie´ van het SCO-Kohnstamm Instituut, waarin scholen aangeven zich zorgen te maken over de kwaliteit van hun VVE. Het onderzoek, in opdracht van het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12-jarigen (EC O3), werd uitgevoerd onder tien schoolbesturen. Bij de scholen met relatief weinig leerlingen die VVE nodig hebben, ontbreekt het aan middelen en expertise om VVE goed vorm te geven. Scholen met veel leerlingen uit de doelgroep hebben vooral problemen met het vasthouden aan de dubbele bezetting van personeel. De helft van de schoolbesturen geeft aan dat daarvoor minder geld beschikbaar is door de gewijzigde gewichtenregeling. Sinds 2006 voeren gemeenten alleen nog de regie over de voorschoolse periode en zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het vroegschoolse deel (het kleuteronderwijs). Door deze `knip´ in het VVE-beleid ontbreekt het veel scholen nog aan voldoende kennis en expertise opbouwen op dit terrein.

Het ondersteuningstraject bij de Agenda Focus op Vroegschoolse Educatie heeft twee informatieve brochures uitgebracht onder meer over welke programma´s effectief zijn (`Hoe eerder hoe beter´ ) en over veranderingen in de VVE-geldstromen sinds 2006 (`Overzicht financiën Vroegschoolse Educatie´).

Meer informatie
http://www.focusvroegschool.nl/
 Agenda voor voorschoolse en vroegschoolse educatie
http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/ 
http://www.eco3.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.