Meer geld voor sport op school

Staatssecretaris Bussemaker van VWS presenteerde op 15 oktober de beleidsbrief `De Kracht van Sport´. Hierin staan de concrete beleidsvoornemens van het kabinet op het gebied van de sport. Het kabinet wil zowel in de breedte als aan de top investeren in sport.

Staatssecretaris Bussemaker schrijft in de beleidsbrief onder meer dat 10 procent van de sportverenigingen over vier jaar sterk genoeg moet zijn om zich, naast hun eigen leden, ook te richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en kwetsbare doelgroepen die verhoudingsgewijs minder sporten. Ook wil Bussemaker het aantal brede scholen met sportaanbod in het basis- en voortgezet onderwijs uitbreiden, zodat alle leerlingen dagelijks kunnen sporten. Daarnaast wil zij gehandicapten meer aan het sporten krijgen. Tot slot wil de staatssecretaris het topsportprogramma intensiveren en uitbreiden. De lopende programma´s uit de nota `Tijd voor sport´ en het uitvoeringsprogramma `Samen voor sport´ worden onverminderd voortgezet, maar op een aantal punten wordt het sportbeleid dus uitgebreid en aangescherpt. In de brief wordt onder meer aangegeven welke middelen extra voor sport worden ingezet om het uitgestippelde beleid te realiseren. Zes beleidsprioriteiten staan daarbij centraal: o de gezamenlijke inzet van minstens 2.500 combinatiefuncties voor brede scholen, sport en cultuur; o het creëren van meer mogelijkheden voor gehandicaptensport via het speciaal onderwijs, zorginstellingen en sportverenigingen; o de evaluatie en herijking van het beleid voor de gehandicaptentopsport; o het creëren van aanvullende faciliteiten voor talenten; o de uitbreiding van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen met een belangrijke focus op de jeugd; o de ondersteuning van de sportsector bij maatregelen gericht op de bevordering van sportiviteit en respect en het tegengaan van uitwassen; o actieve participatie van Nederland in internationaal verband. Voor dit alles stelt de regering in 2008 10 miljoen euro extra beschikbaar. In 2009 verhoogt ze dat bedrag tot 20 miljoen euro. In het kader van het project `Sport en bewegen´ onderzoekt de AVS hoe het onderwijs kan profiteren van de beleidsvoornemens van staatssecretaris Bussemaker.

U vindt de beleidsbrief `De Kracht van Sport´ op http://www.minvws.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.