Het kabinet stelt vanaf 2020 5 miljoen euro extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Dit betekent dat er jaarlijks 10 miljoen euro in de emb-regeling komt voor de financiering van de zorg in onderwijstijd. Dit schrijven minister Slob van Onderwijs en minister De Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Hiermee beogen de beide ministers een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg “zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.” Er is een domeinoverstijgende benadering nodig waarin zorg en onderwijs goed met elkaar samenwerken, met een aantal randvoorwaarden. Een daarvan is dat het onderwijssysteem voldoende maatwerkmogelijkheden biedt, zodat er ook een passende plek is voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, “De systemen van zorg en onderwijs dienen zich aan te passen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen en niet andersom.”

De ministers willen de huidige problemen die scholen en ouders ondervinden bij het organiseren van zorg in onderwijstijd zoveel mogelijk oplossen. Ze bieden aan de Kamer het onderzoeksrapport van Bureau Berenschot aan, die inzicht biedt in de omvang van de benodigde zorg in onderwijstijd en in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijs en zorg. Scholen geven aan een groot deel van de zorg en ondersteuning te bekostigen uit onderwijsmiddelen.

De Jonge en Slob willen dat de verschillende zorgbudgetten voor leerlingen met een complexe zorgvraag tijdens onderwijstijd worden gebundeld. Hiervoor worden in een aantal regio’s pilots opgezet om collectieve financiering voor onderwijs en zorg in de praktijk te testen. De gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid om met het gebundelde budget alle zorg in onderwijstijd in te kopen. Het streven is de pilots per schooljaar 2020/2021 te laten starten.

Tot die tijd stelt het ministerie van VWS deze extra 5 miljoen euro ter beschikking om de afstemmingsproblemen en de administratieve rompslomp te verminderen voor scholen, leerlingen en ouders. De ministers maken extra geld vrij via de zogenaamede emb-regeling. Ook gaan experts (of zorgarrangeurs) scholen op korte termijn helpen bij het regelen van financiering van zorg in onderwijstijd.

‘Met andere ogen’ 
De maatregelen maken onderdeel uit van een breder pakket om door betere samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Sinds afgelopen juni is een programmateam onder leiding van René Peeters daarmee aan de slag. In het adviesrapport ‘Met andere ogen’  heeft Peeters adviezen opgesteld voor een duurzame verbetering van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg.
 
AEF-rapport
Onderzoeksbureau AEF heeft in samenwerking met ouders en betrokken organisaties onderzocht welke belemmeringen er spelen voor de ontwikkeling van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Belangrijke belemmeringen die in het rapport genoemd worden, zijn onder andere de beperkte mogelijkheden om op structurele basis af te wijken van de onderwijstijd en de strikte kaders waaraan de onderwijsbekostiging is gebonden. In de brief aan de Kamer staan de maatregelen opgesomd.
 
Thuiszitters
De ministers schrijven verder in de brief dat ze werken aan de juridische verplichting van de organisatie van doorzettingsmacht binnen het onderwijs en jeugdhulp. Zij willen hierdoor voorkomen dat een kind thuiszitter wordt door een gebrek aan regie in complexe situaties. In de onderwijs- en Jeugdwetten zal wettelijk worden verankerd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden verplicht worden afspraken te maken over bij wie de doorzettingsmacht belegd wordt.

Links

Gerelateerd nieuws