Het proces van functiebeschrijving en -waardering loopt niet overal goed. Uit de gesprekken met leden blijkt dat er zorgen zijn over inschaling van directeuren in D13. Dit leidt op diverse plekken tot onduidelijkheid en teleurstelling. Besturen gebruiken in diverse gevallen het begrip “regio” om geen D13 toe te kennen. Dat is niet altijd correct. Hieronder volgt daarom een toelichting op de functiereeks directeuren met daarbij ingezoomd op D13 in het regulier primair onderwijs. Deze toelichting is gebaseerd op het handboek eFUWA-PO.

De AVS heeft ter illustratie D13 voorbeeldbeschrijvingen toegevoegd. Zie onderaan dit bericht

Verschil tussen D12 en D13

Er is onduidelijkheid op welke gronden een directeur in D13 wordt ingeschaald. In tegenstelling tot de normfuncties zoals die werden gehanteerd, wordt vanuit de CAO PO 2019-2020 een school(adjunct-)directeur ingeschaald op basis van zijn daadwerkelijke functie-inhoud. Het gaat dan om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die worden vastgelegd in een functiebeschrijving. In de praktijk is doorgaans wel een samenhang aanwezig tussen functie-inhoud, complexiteit en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven.

De CAO-tafel heeft een set van voorbeeldfuncties laten ontwikkelen. Deze voorbeeldfuncties zijn tot stand gekomen na gesprekken met schooldirecteuren en bestuurders uit de praktijk, maar dekken natuurlijk niet alle situaties die zich in de praktijk voordoen. De voorbeeldfuncties zijn dan ook een hulpmiddel voor de functievorming en voor de functiewaardering en kunnen worden gebruikt voor de gedachtevorming daarover. Het ontwerpen en beschrijven van een functie vereist vaak maatwerk waarbij de eigenheid van de organisatie, de eigen organisatiestructuur, taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling tot uitdrukking moeten worden gebracht.

D12

Van een schooldirecteur op D12-niveau wordt verwacht dat hij integraal leidinggeeft aan de school en structureel bezig is met het ontwikkelen van een meerjarenvisie of meerjarenbeleid van de school en de daarbij behorende besluiten neemt. Heeft het bestuur of de bovenschoolse directeur/manager deze zwaardere beleidstaken niet gedelegeerd aan de desbetreffende directeur, dan zal de functie worden gewaardeerd op D11, ongeacht het leerlingenaantal, de schoolsoort en de schoolgrootte.

D13

Bij directeuren in D13 gaat het om het leidinggeven aan scholen in een meer complexe omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leiding geven aan een multidisciplinair team. Van schooldirecteuren op dit niveau mag worden verwacht dat zij mandaat hebben van hun bestuur om bij belangrijke externe contacten de belangen van de school te behartigen, uit te dragen en te verdedigen. De schooldirecteur moet daarbij in staat zijn zowel intern als extern voldoende draagvlak te creëren.

Zo zou bij een directeur van een grote school met een specifiek onderwijsconcept die een uitgebreid gebied bestrijkt tot een indeling in D13 kunnen worden gekomen. Dat heeft er mee te maken dat deze directeur vaak een groter verspreidingsgebied moet bedienen waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd moeten worden met de scholen in dat gebied en het samenwerkingsverband of met meerdere samenwerkingsverbanden. Ook wordt leidinggegeven aan een multidisciplinair team of er zijn strategische contacten met gemeente of zorgpartners. Bij de downloads staat een voorbeeldfunctiebeschrijving van een directeursfunctie op D13-niveau, betreffende een directeur van een grote school met een specifiek onderwijsconcept die een uitgebreid gebied bestrijkt. Daarnaast merken wij op dat het juist aan werkgevers is om nu zelf functies te beschrijven door een FUWA PO gecertificeerd adviseur die recht doen aan de werkzaamheden en complexiteit van het werk. Uit onze recente ledenraadpleging blijkt namelijk dat 24% zich niet herkent in de voorbeeldfuncties.

Bij de waardering van een functie op D13-niveau is het onder andere van belang dat het uitdragen en verdedigen van beleid en het verwerven van draagvlak daarvoor plaatsvindt in een gebied. Zoals een grote stad, een stad of een verspreidingsgebied van meerdere locaties en/of wijken, een stad met enkele omringende gemeenten of een aantal kleinere gemeenten, wat voorkomt in de regionale indeling van de samenwerkingsverbanden of een regio van vergelijkbare indeling/omvang. Het gaat daarbij dus om externe contacten in een complexe situatie. Ook de vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van deze contacten en de dynamiek van de functie, moeten aan dezelfde eisen voldoen. Dit is het essentiële onderscheid met een functie op D12-niveau.

Organisatiestructuur

Verder kan de bestaande organisatiestructuur van grote invloed zijn op de functies en functieniveaus van de schooldirecteuren. Bij een College van Bestuur met een grote en sterke centrale staf kan de beleidsvrijheid of de invulling van externe contacten in een complexe situatie voor de directeur minder zijn dan bij een College van Bestuur met een kleine staf. Daarbij kan de rol van de staf verschillen; bepaalt de staf het beleid en is de schooldirecteur volgend, of is de staf ondersteunend en adviserend en is de directeur verantwoordelijk voor de besluitvorming. Plannen voor een nog in te richten organisatiestructuur op (korte) termijn kunnen niet leidend zijn bij het actualiseren van het functiegebouw voor 1 november 2020 (CAO PO artikel 5.6 lid 9).

Medezeggenschap

Besluiten, waaronder ook een besluit dat geen nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, worden genomen met instemming van de PGMR (CAO PO artikel 5.6 lid 1). Wanneer directeuren niet vertegenwoordigd zijn in de PGMR is het daarom aan te bevelen dat de PGMR actief contact heeft met de directeuren om te bepalen welke functiebeschrijvingen nodig zijn.

Het proces

Het gesprek tussen bestuur en directeur is hierbij van groot belang, omdat het maken van functiebeschrijvingen maatwerk is. In alle gevallen gaat het om de organisatorische context, zoals de verhouding tot het bestuur, het verkregen mandaat, de invloed op een hele stichting of het hebben van een stichtingsbrede portefeuille.

Zoals hiervoor aangegeven is de functiebeschrijving de basis voor de waardering. Dit betekent dat eerst kritisch moet worden bekeken of de opgedragen werkzaamheden juist zijn weergegeven in de beschrijving. Als de opgedragen werkzaamheden en de eigenheid van de organisatie, de eigen organisatiestructuur, taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling juist zijn weergegeven in de beschrijving, dan is de volgende stap na te gaan of de waardering conform FUWA PO juist is op basis van deze functiebeschrijving.

Ondersteuning voor leden

Heb je vraagtekens bij de beschrijving en/of waardering, neem dan eerst contact op met de AVS Helpdesk helpdesk@avs.nl. Deze kan je casus zo nodig verwijzen naar de juridische afdeling, zodat één van de juristen binnen de AVS contact met je opneemt. Leden van de AVS kunnen gratis juridische ondersteuning krijgen om toegerust te worden voor het professionele gesprek met hun bestuur of om bezwaar te maken tegen de functiebeschrijving en/of -waardering.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws