Door de coronacrisis zijn (digitale) innovaties binnen het onderwijs versneld, zoals het aanbieden van onderwijs op afstand. Wel worden de kansen die digitalisering biedt voor de kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende benut. Digitalisering van het onderwijs kan een krachtig middel zijn om de onderwijskwaliteit te verhogen en leerlingsucces te vergroten. Dat blijkt uit een ambtelijke verkenning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bewuste inzet van digitale onderwijstechnologieën zoals virtual en augmented reality, learning analytics en serious games maken onderwijs op maat en ervarend leren mogelijk. Dit kan help bij het meer betrekken van de leerling bij zijn of haar onderwijs en het verbeteren van diens leeropbrengsten. Taken als lesvoorbereiding en het nakijken van toetsen en tentamens kunnen (deels) door ICT worden overgenomen. Dit verlaagt de werkdruk van docenten en vergroot de tijd voor begeleiding van leerlingen en andere waarde-toevoegende activiteiten. Het kan de docent in staat stellen om vaardigheden en kennis effectiever en motiverender over te dragen.

Ook meldt de verkenning dat goede leraren cruciaal zijn voor goed onderwijs. In dat kader baart het oplopende personeelstekort zorgen. In het po is de verwachting dat de tekorten eerst langzaam en dan sneller stijgen, in het vo wordt uitgegaan van een snelle stijging die in latere jaren zal afvlakken. In het vo is er een tekort aan docenten Frans, Duits, Klassieke talen, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Informatica.

De verkenning is opgesteld naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Dennis Wiersma van de VVD. Deze motie werd in november jongstleden ingediend en kreeg toen steun van de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. De motie riep de regering op om met concrete beleidsvoorstellen te komen die kunnen bijdragen aan groei van de Nederlandse economie.

Link

Gerelateerd nieuws