Meer conciërgeaanvragen gehonoreerd, maar nog lang niet genoeg

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft het kabinet toegezegd extra geld vrij te maken voor het aanstellen van conciërges op basisscholen. Tot 30 juni 2008 konden basisscholen een aanvraag indienen voor de financiering van een conciërge. 2.700 scholen reageerden, maar er was slechts twintig miljoen euro beschikbaar; net genoeg voor een bijdrage in de salariskosten van conciërges op 1.700 scholen. Als antwoord op een motie van de PvdA is inmiddels besloten de aanvragen van de overige bijna 1.000 scholen nu ook te honoreren. Dit klinkt mooi, maar voor de AVS is hiermee nog lang niet het doel van de actie `Help! De school verzuipt´ bereikt.

AVS voorzitter Ton Duif: “Natuurlijk is het leuk dat er wat extra geld vrijgemaakt wordt. Maar het staat nog steeds niet in verhouding tot wat er nodig is om op iedere basisschool een ondersteunende kracht aan te kunnen stellen. We hebben 150 miljoen nodig. We krijgen nu ongeveer dertig miljoen, in plaats van de eerder toegezegde twintig. Maar nog steeds moeten schoolbesturen geld bijleggen om het salaris van de conciërge te kunnen betalen en nog steeds zit de meerderheid van de scholen helemaal zonder ondersteuning. Op deze manier blijft het een kruideniersoplossing.”

Subsidie
De regeling die nu uitgebreid wordt is de regeling waarbij scholen subsidie konden krijgen voor een deel van de loonkosten van een ondersteuner op salarisniveau schaal 3. Het schoolbestuur moet zelf de rest financieren, eventueel met steun van een derde partij, zoals een gemeente. De regeling werd in het veld met de nodige scepsis ontvangen. Ten eerste omdat het een subsidie betreft met beperkte looptijd. Scholen willen echter geen subsidie, maar een structurele ophoging van hun budgetten. Want alleen daarmee hebben ze zekerheid; voor hun financiële boekhouding en voor de mensen die zij aanstellen. Ten tweede betreft het slechts een bijdrage in de salariskosten. Schoolbesturen moeten nog steeds zelf ergens geld vandaan zien te halen om de rest van het salaris te kunnen betalen. Veel scholen kunnen zich dit helemaal niet veroorloven, tenzij het ten koste gaat van andere noodzakelijke uitgaven. En ten derde was al bekend dat lang niet alle aanvragen ingewilligd zouden worden, omdat het beschikbare bedrag daarvoor niet toereikend zou zijn.

Ton Duif: “Veel scholen hebben zich dus de moeite van het invullen van de subsidieaanvraag bespaard. Het aantal aanvragen, 2.700, is dan ook helemaal niet representatief voor de behoefte die er bestaat.”

Moties
Nadat op 9 september 2008 de AVS, samen met de AbvaKabo FNV, AOb, CMHF, CNV Onderwijs en CNVS, 200.000 handtekeningen aanbood aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs – om daarmee namens het onderwijsveld te pleiten voor extra ondersteuning op iedere basisschool – werden na Prinsjesdag diverse moties ingediend om het geld hiervoor alsnog beschikbaar te stellen. De motie van Agnes Kant (SP), die zij mede namens Femke Halsema (GroenLinks), Marianne Thieme (PvdD) en Bas van der Vlies (SGP) indiende om ten minste één conciërge op elke basisschool aan te stellen, werd verworpen. Volgens premier Balkenende is dit financieel niet haalbaar. Maar op een motie van de PvdA, om dan in ieder geval wel alle conciërgeaanvragen die nog op de plank liggen in te willigen, is gezegd dat gepoogd wordt daar een mouw aan te passen. OCW-woordvoerder Bert Brehm: “Je kunt er vanuit gaan dat de scholen die een conciërge hebben aangevraagd (en aan de voorwaarden voldoen) er nu ook één krijgen toegekend.”

Of de scholen die geen aanvraag hebben ingediend in de toekomst toch nog in aanmerking komen voor de subsidie, is zeer de vraag. Brehm: Wij nemen aan dat de scholen die echt een conciërge wilden hebben, deze ook daadwerkelijk hebben aangevraagd. En we hebben 2.700 aanvragen binnengekregen. Met het honoreren van deze 2.700 aanvragen gaan we er dus vanuit dat hiermee de wensen zijn ingewilligd.”

Geen eindstation
Al met al is de AVS nog steeds van mening dat iedere school recht heeft op een ondersteunende kracht en dat het toekennen van deze extra subsidie weliswaar een aardige stap in de goede richting is, maar nog lang niet het eindstation. Ton Duif, AVS: “Natuurlijk is het mooi dat er nu op meer scholen ondersteunend personeel aangesteld kan worden. Dat betekent dat de door ons geïnitieerde actie `Help! De school verzuipt´, die we samen met de andere bonden voerden, indruk heeft gemaakt. Maar nog altijd is het slechts een subsidie, waarmee maar een deel van de salariskosten wordt gedekt. En bovendien zijn er nog steeds 5.300 scholen die helemaal geen geld krijgen.”

Het bestuur van de AVS zal, na raadpleging van de achterban, eind deze maand beslissen of, en zo ja op welke manier, de acties voor ondersteuning op ieder school voortgezet worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.