Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in een brief aan de Tweede Kamer tevreden over de eindtoetsen 2016-2017.

De hoogte van de schooladviezen in 2017 komt landelijk gezien vrijwel overeen met het beeld van 2013, het laatste jaar voor de wetswijziging. Wel is het aandeel adviezen voor vmbo-gemengd/theoretisch geslonken, en het aandeel vwo-adviezen gestegen. Brede schooladviezen komen weer vaker voor nu de Inspectie van het Onderwijs de berekening van het onderbouwrendement heeft aangepast en het Ministerie van OCW scholen heeft gewezen op het belang van brede adviezen. Bijna een kwart van de leerlingen krijgt een breed advies en daardoor wordt de kansenongelijkheid, een gevolg van enkelvoudige adviezen, tegengegaan. Ook wordt vaker dan voorheen een schooladvies bijgesteld op grond van het toetsadvies.

De resultaten van de eindtoets stemmen ook tot tevredenheid. De referentieniveaus voor rekenen, lezen en taalverzorging worden in 2017 door meer leerlingen beheerst dan in 2016. Scholen maken steeds vaker gebruik van andere toetsen dan de Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens CvTE. In 2017 heeft 24 procent van de leerlingen de IEP Eindtoets en 9 procent de ROUTE 8 gemaakt. De verschillende toetsen leveren verschillende uitslagen op, vooral bij lezen. Onder meer het opnemen van een gemeenschappelijke set ‘ankeropgaven’ en ondersteuning bij de normering vanuit OCW moeten dit euvel verhelpen.

De Centrale Eindtoets van het CvTE zal in 2018 twee varianten kennen: de papieren Centrale Eindtoets op één niveau en de digitale Adaptieve Centrale Eindtoets, waarbij de moeilijkheid van de toets wordt aangepast aan het niveau van de leerling. Het onderscheid tussen de toets op N- en B-niveau, waarbij de leerkracht het niveau van de leerling inschat, zal in 2018 niet meer bestaan.

Eind 2018 wordt de wet Eindtoetsing po geëvalueerd. Slob zal in het kader hiervan in gesprek gaan met het onderwijsveld. Zijn inzet hierbij is, conform het Regeerakkoord, om de eindtoets te vervroegen en/of het eindadvies later uit te brengen.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Ik vind het een goede ontwikkeling dat er meer brede schooladviezen worden gegeven. Aansluitend is het belangrijk dat er brede brugklassen/dakpanklassen zijn in het voortgezet onderwijs. De AVS vindt het geen goed idee om de eindtoets weer naar voren te halen en kijkt uit naar de evaluatie.”

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Datums afname eindtoets primair onderwijs 2020 – 2021 bekendgemaakt

  • CPB: Zo’n 14.000 groep 8-leerlingen lopen hoger schooladvies mis

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen