AVS-bestuurders Petra van Haren en Ingrid Doornbos toeren in de maand september samen met cao-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest door heel het land om schoolleiders nader te informeren over de inhoud en achtergronden van de CAO PO 2018-2019, die loopt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Ook komt de (vervolg)inzet van de AVS voor de cao vanaf maart 2019 aan bod. Op 3 september was na Heerlen Tilburg aan de beurt. “Het is voor mij, naast de toelichting op de cao-inhoud, nu veel duidelijker hoe de onderhandelingen zijn gelopen en hoe de uitkomst tot stand is gekomen. Erg waardevol voor de beeldvorming en het vertrouwen in een goed vervolg.”
 
Cao-onderhandelaar Paul van Lent noemt allereerst enkele successen die in de cao zijn geboekt: de werkdrukmiddelen, 2,5 procent loonsverhoging voor alle werknemers in de sector, de eenmalige uitkeringen (naar rato van aanstelling en -duur; geen bonussen!) voor leraren en alle werknemers in de sector, en het nieuwe loongebouw met hogere salarisschalen voor leraren. “Helaas was de 270 miljoen uit het regeerakkoord specifiek alleen voor de lerarensalarissen bestemd. De lobby van de AVS voor meer balans in het functiehuis – ook loonsverhoging voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel (oop) – werd helaas niet voldoende ondersteund door de andere vakbonden en PO-Raad (sociale partners). We hebben daarom overwogen niet te tekenen, maar dan zet je je als vakbond buitenspel in de volgende onderhandelingsronde.” De AVS legde het cao-akkoord dan ook positief voor aan haar leden. Dat verbaast een aanwezige schoolleider: “Waarom met een positief advies?” Van Lent legt uit: “Als er voor 1 juli 2018 geen definitief akkoord zou zijn, had dat tot gevolg gehad dat er helemaal geen geld naar de po-sector was gegaan.”

Wel is door de sociale partners een duidelijke toezegging gedaan dat de beloning van schoolleiders/leidinggevenden in de volgende onderhandelingsronde – die inmiddels al is gestart – aan bod komt. “In het kader van het streven naar een eenduidig functiegebouw en uitgaande van functiewaardering wordt dit onderzocht ten behoeve van de opvolgende cao“, staat letterlijk in het akkoord. En dat is hard nodig ook om mensen te werven en behouden voor het vak van schoolleider: “Mijn adjunct overweegt weer leraar te worden (LB/11)”, schetst een directeur. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Onze inzet zal de komende tijd minder sectorbreed en meer specifiek op schoolleiders gericht zijn. We zullen namens hen tot het uiterste verder gaan om hun belangen te behartigen en om een functiebouwwerk af te spreken dat in lijn is met hoe het voor leraren is vastgelegd.”

Overschaling en functiedifferentiatie
Onder de aanwezige schoolleiders bestaat enige verwarring over de eenmalige overschaling van leerkrachten die plaatsvindt naar aanleiding van het nieuwe loongebouw en de functiebeschrijvingen voor leraren (van LA naar L10, et cetera). “Kan ik een leraar terugzetten die niet aan de nieuwe functiebeschrijving voldoet?” Dat kan niet, dan zal de schoolleider een gesprek over de hogere eisen aan moeten gaan”, antwoordt Van Lent. Op eigen verzoek van een leraar kan het wel.

Dat de verplichte functiemixpercentages zijn verdwenen uit de cao wil niet zeggen dat scholen functiedifferentiatie overboord moeten gooien, vervolgt Van Lent. “Bedenk daarbij dat leraren in een hogere schaal plaatsen niet alleen mogelijk is als zij zich buiten de school hebben geprofessionaliseerd. Ook onderzoek doen in de school, het ondersteunen van kinderen met een bepaalde zorgvraag  of een bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit van collega-leraren, de school of stichting kunnen redenen zijn tot overschaling.”

Werkverdeling
Hoofdstuk 2 van de nieuwe cao, onder andere over de werkverdeling, geldt nog tot 1 januari 2019. Daarna geldt de nieuwe versie, die is opgenomen in een bijlage. Met meer professionele ruimte voor schoolteams om te overleggen over hun werkverdeling. Op basis van een teamgesprek hierover legt de hiertoe door het bestuur gemandateerde schoolleider de afspraken met alle teamleden vast in het werkverdelingsplan. Van Lent: “De schoolleider hakt knopen door waar nodig.” Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de (G)MR.

Het basis- en overlegmodel en de 40-urige werkweek (is alleen nog een eenheid voor het berekenen van de werktijdfactor) vervallen, maar de basis blijft maximaal 1.659 werkuren per jaar (fulltime). Daarin zitten ook niet-lesgebonden taken en uren, zoals professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Om af te zijn van hele kleine baantjes is de minimale betrekkingsomvang bij nieuwe medewerkers 8 uur (0,2 fte). Van Lent benadrukt: “Maak een onderscheid tussen de (les)uren van leerlingen en de werktijd van medewerkers, die is niet hetzelfde.” Het advies van een aanwezige hr-manager: “Laat alle details los en vul alleen die 1.659 uur!”

Een schoolleider merkt op dat hij 60 uur per week werkt. “In minder tijd red ik het niet.” Een ander: “Professionaliseren is belangrijk, maar soms kom je dan in de knoei met andere taken.” De AVS adviseert overwerk zoveel mogelijk te voorkomen door een vroegtijdige jaarplanning te maken en dit schooljaarrooster op tijd bij te sturen. “Een schoolgids bijvoorbeeld, bevat vaak veel dezelfde informatie en kun je al halverwege het schooljaar voorbereiden en aan de MR voorleggen.”

Morele keuzes
AVS -voorzitter Petra van Haren: “Feit is dat schoolleiders (te) veel taken uitvoeren en vanuit bezieling vaak een groot deel van hun vrije tijd daarvoor opofferen.” Ze adviseert: “Maak morele keuzes en durf ook taken te laten liggen. Zo maak je zichtbaar wat nodig is om het vak goed uit te kunnen blijven oefenen.” De claim en acties van de AVS voor een eerlijker salaris voor schoolleiders in balans met dat van de leerkrachten zijn dan ook breder. Van Haren: “We willen ook meer ondersteuners in de school en ruimte voor innovatie en ontwikkeling. We zijn echter maar een kleine club en ook afhankelijk van de andere sociale partners, dus hebben jullie vertrouwen en steun nodig om voor deze eisen gezamenlijk draagvlak te creëren in en buiten de school. Onze oproep om vanaf 12 september actie te voeren is noodzakelijk om een duidelijk signaal af te geven voor erkenning en waardering van het vak. Aan de maatschappij, de politiek en aan de sociale partners die onze gesprekspartners zijn aan de cao-tafel.”

Links

Gerelateerd nieuws