Meer academici voor de klas

Van Bijsterveldt presenteert kwaliteitsagenda lerarenopleidingen
Onderwijsstaatssecretaris Van Bijsterveldt stelt in deze kabinetsperiode in totaal ruim honderd miljoen euro beschikbaar voor het opleiden van leerkrachten. Onlangs presenteerde zij `Krachtig Meesterschap´, de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leerkrachten , met daarin maatregelen die tot en met 2011 worden genomen om de kwaliteit van de opleidingen te versterken en de instroom te vergroten. De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet boven elke twijfel verheven zijn. Daarom worden duidelijke eisen gesteld aan in- en uitstroomniveau van lerarenopleidingen en aan de toetsing ervan. Hiertoe ontwikkelen de opleidingen in overleg met het desbetreffende onderwijsveld een gezamenlijke kennisbasis, eindtermen en examens. Om het instroomniveau van studenten te vergroten komen er intakegesprekken, zodat achterstanden zo snel mogelijk worden weggewerkt. Het wegwerken van achterstanden door een summercourse voorafgaand aan de opleiding, zal tijdelijk worden ondersteund vanuit het ministerie. Ook komt er op korte termijn een onderzoek naar een verplicht vakkenpakket in de vooropleiding. Opleiden in de school (onderwijspersoneel op de – toekomstige – werkplek opleiden) wordt structureel verankerd in het onderwijsstelsel. Doelstelling is om het aantal studenten dat een duale opleiding volgt te verdubbelen in 2011. Daarbij wordt een keurmerk ontwikkeld voor opleidingsscholen, dat tevens een voorwaarde wordt voor extra financiering.

Eén miljoen voor academische pabo
Experimenten op het gebied van excellentie worden gestimuleerd. In dat kader wordt bijvoorbeeld één miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de universitaire pabo in Utrecht. Staatssecretaris van Bijsterveldt wil toe naar projecten waarbij uitblinkende studenten aan het begin van hun carrière eerst een aantal jaren lesgeven, voordat zij een baan krijgen bij een groot bedrijf. Op dit moment wordt hierover overleg gevoerd met een aantal grote bedrijven en VNO-NCW.

Tot slot wordt een appèl gedaan op scholen om na te denken over de schoolorganisatie van de toekomst waarbinnen meer ruimte is voor doorgroei en inzet van onderwijsassistenten, associate degree afgestudeerden tot en met bevoegde leerkrachten. Daarnaast vraagt Van Bijsterveldt advies aan de nieuwe Stichting van het Onderwijs i.o. over de wenselijkheid en eventuele vormgeving van smallere kwalificaties (splitsing jonger en ouder kind in het basisonderwijs en splitsing algemeen vormend en beroepsonderwijs).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.