Meer aandacht voor rol schoolleiders

Het ministerie van OCW gaf afgelopen week akkoord op de Kamerbrief van de minister over het Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap. Met de brief wordt het eindrapport van het Breed gesprek aan de Kamer aangeboden en ingegaan op drie aanbevelingen uit het onderzoek en het ‘goede gesprek’.

De brief verwijst ook naar de kabinetsreactie op het IBO ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’, waarin zeggenschap als fundamenteel sturingsvraagstuk is benoemd. De positie van de schoolleider komt meermaals naar voren in de aanbevelingen in de brief.  

Het goede gesprek voeren via medezeggenschap

In de brief wordt gesproken over een nieuw project (subsidie) bedoeld voor medezeggenschapsraden, bestuurders, intern toezichthouders en schoolleiders. De subsidie kan ingezet worden op vragen rond medezeggenschap en hulp bij het voeren van het ‘goede gesprek’. Ook gaat de minister in gesprek met sociale partners om te verkennen hoe meer aandacht gegenereerd kan worden voor medezeggenschap en het ‘goede gesprek’, bijvoorbeeld in samenwerking met opleidingen voor schoolleiders en door middel van communicatie. Er wordt afgezien van het wettelijk regelen van een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. 

Versterk samenspel schoolleiding en bestuur

In de brief vraagt de minister daarnaast aandacht voor het ‘goede gesprek’ en expliciet voor de rol van de schoolleider daarbij. Het model van de ‘governanceruit’ wordt geïntroduceerd, op dit moment als voorschrijvend model van goed bestuur. Dat model wil de minister bij toekomstig beleid hanteren: zo wordt de rol en positie van de schoolleider altijd in de afweging meegenomen. De Staat van de Schoolleider 2023 biedt handvatten voor deze versterking.

Ook kondigt de minister de verkenning naar versterking van de rol en positie van de schoolleider aan. Daarbij wil de minister het hele spectrum van mogelijkheden onderzoeken, met ook een kritische houding naar de rijksoverheid. Deze uitwerking sluit aan bij de toezegging uit de kabinetsreactie op het IBO om naar het fundamentele sturingsvraagstuk van zeggenschap te kijken.

Karin Straus, voorzitter AVS:

“Schoolleiders zijn een cruciale schakel in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de school. Als AVS zijn we daarom blij dat met deze brief een eerste stap wordt gezet in de afspraak uit het coalitieakkoord uit 2021 om de rol en positie van de schoolleider in het onderwijsbeleid te gaan versterken.”

Links