Welke rol heeft de (G)MR in tijden van crisis? Het medezeggenschapswerk ligt zeker niet stil. Het is juist verstandig om de (G)MR te blijven betrekken bij besluiten. Zo bundel je de krachten en kom je tot de beste oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. Dat is van belang, zeker als het lastige besluiten betreft. AVS Academie kan voor schoolleiders een workshop of bijeenkomst over medezeggenschap organiseren.

Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken. Het komt aan op informeren en communiceren. Maar overheidsmaatregelen vereisen soms zodanige spoed dat het niet altijd haalbaar is om eerst met de (P)(G)MR overleg te plegen. Maatregelen vanuit RIVM en/of regering hebben altijd voorrang. Achteraf over maatregelen en gevolgen voor beleid informeren, is dan de taak van de overlegpartner*. Stel je als overlegpartner de vraag: is dit een noodmaatregel of is dit beleid?

Het is duidelijk dat de snel veranderende omstandigheden in de bestrijding van het virus soms snelle besluitvorming noodzakelijk maakt. Het is van belang om de medezeggenschapsraad goed mee te nemen, opdat zij het besluitvormingsproces kritisch kunnen volgen. Als overlegpartner kun je denken aan de volgende zaken:

  • Bespreek soepel om te gaan met termijnen. Bewaak daarbij de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Spreek af hoe de (G)MR bij de besluitvorming betrokken wordt. Betrek (de voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en bij beslissingen die genomen worden.
  • In de WMS staan verschillende artikelen waarop de (G)MR zich kan beroepen. Het belangrijkste artikel is artikel 10.1.e, een instemmingsrecht van de hele (G)MR op de regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook artikel 11.1.f, een adviesrecht voor de hele MR over de organisatie van de school, speelt hierbij een rol.
  • Bij het vormgeven van het thuisonderwijs komt het beleid rondom de voorzieningen voor leerlingen in beeld. In het primair onderwijs is dat een instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding (artikel 13.1.d).

Extra week meivakantie
Zoals nu bekend gaan de coronamaatregelen door tot in ieder geval 28 april. Dat is in de door de overheid vastgestelde week meivakantie (27 april – 1 mei). Die week meivakantie hebben veel scholen verlengd met een extra week ervoor of erna. Om ouders met vitale beroepen in de gelegenheid te stellen te kunnen werken, kun je de MR vragen om de extra week op een ander moment in te zetten. Hiermee wijzig je het eerder vastgestelde vakantierooster. Het is een adviesbevoegdheid van de (G)MR (artikel 11 l. regeling van de vakantie).

Meer vragen over medezeggenschap?
De AVS Helpdesk is dagelijks beschikbaar om vragen van leden te beantwoorden.

Workshop of bijeenkomst over medezeggenschap
Wil je als directeur de medezeggenschap versterken? Wil je samen met de MR een workshop of bijeenkomst over medezeggenschap? Neem dan contact op met de AVS.
 
* Overlegpartner is de gemandateerde leidinggevende die het overleg namens het bevoegd gezag met de (G)MR voert. Op schoolniveau is dit veelal de directeur van de school.

Gerelateerd nieuws