Medewerking gevraagd bij evaluatie beloningsconvenant

Het convenant was bedoeld voor schoolleiders van kleine basisscholen (minder dan 200 leerlingen). Schoolbesturen kunnen hiermee extra middelen inzetten om het beroep van schoolleider aantrekkelijker te maken en de kwaliteit te verhogen. Het convenant eindigde in augustus 2007, maar de toegekende bedragen zijn structureel. Mogelijke aanwendingen van het extra geld zijn: een resultaatgebonden toelage of schaal DB, het aanstellen van extra ondersteunend personeel of extra taakrealisatie voor de schoolleider. Internetenquéte Onderzoeksbureau EIM uit Zoetermeer is gevraagd het convenant over de beloning schoolleiders po te evalueren. Centrale vraag hierbij is of de extra middelen ook daadwerkelijk worden aangewend voor de genoemde bestemmingen, en of hierdoor de doelstellingen van het convenant dichterbij komen. In het kader van deze evaluatie wordt aan schoolleiders van kleine basisscholen en hun besturen gevraagd of zij mee willen werken aan een internetenquéte. Hiervoor ontvangen de scholen en besturen, die in aanmerking zijn gekomen voor de extra middelen, een uitnodiging. De uitkomsten geven inzicht in de resultaten van het convenant en de feitelijke doorwerking ervan op scholen. De AVS (betrokken bij het opstellen van de vragenlijst) brengt dit onderzoek nadrukkelijk onder de aandacht, want de resultaten kunnen van belang zijn voor nieuwe maatregelen in het kader van de salariëring van schoolleiders. Overigens is in de notitie Arbeidsvoorwaarden van de AVS opgenomen dat de DA-schaal, en dus ook de AA-schaal, moeten worden afgeschaft. Dat is meegenomen in de inzet van de gezamenlijke vakorganisaties voor het overleg over de centrale cao. Het is een van de zaken waarvoor de AVS pleit en die ook aan de orde komt in de actie Voor ons is de maat vol.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.