Mark Jager is op 1 januari 2006 gestart als nieuwe directeur van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Hoe staat de NSA ervoor, wat zijn de plannen en hoe kijkt Jager tegen zijn functie aan?

Nederlandse Schoolleiders Academie
Een beetje onwennig is het nog wel, zon kantoor in de binnenstad van Utrecht. Ik denk dat ik de spontaniteit die je in een school tegenkomt ga missen, zegt Mark Jager. Het werk als schoolleider is zo gevarieerd; elke dag gebeuren er dingen die een beroep doen op je kennis en kunde. Ik had dus geen reden om op te stappen, wel een reden om naar de NSA te gaan. Ik was sowieso al over de muur aan het kijken. Als vertegenwoordiger van eenpitters en kleine schoolbesturen bij de initiatiefrijke scholen en in de lumpsumpilot, soms als gesprekspartner van OCW en als bestuurslid van de AVS. Mijn motivatie om voor het onderwijs te werken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs is onverminderd groot. Ik hoop dat nu sectorbreed en op een wat abstracter niveau te kunnen doen. Met name als het gaat om leiderschap en de ontwikkeling van de beroepskwaliteit van deze beroepsgroep.

Verder bouwen
Mark Jager is directeur van de NSA geworden op een moment dat een startfase is afgerond. De afgelopen vier jaar zijn benut om een beroepsstandaard van leidinggevenden in het primair onderwijs te ontwikkelen. Registratie in het beroepsregister borgt de beroepskwaliteit. Daarnaast is gewerkt aan certificering van het professionaliseringsaanbod en zijn (start)bekwaamheidseisen voor leidinggevenden in het primair onderwijs geformuleerd. Jager: Er ligt een zeer stevig fundament waarop we nu verder kunnen bouwen. De NSA heeft tot nu toe 2200 directeuren opgenomen in het beroepsregister, dat willen we waardevast gaan uitbouwen. Het mag geen allemansregister worden, waar je niets voor hoeft te doen om er in opgenomen te worden. De kwaliteit blijft bestaan. Wel willen we het draagvlak verbreden door schoolleiders aan te blijven spreken op hun professionaliteit. De NSA is een beroepsgeorinteerde organisatie, waarbij alle directeuren zich thuis moeten kunnen voelen, ongeacht idele achtergrond of afkomst.

Uitgangspunt is dat schoolleiders voor het vak kiezen omdat ze goed leiding willen geven aan goed onderwijs. Daaruit volgt de vraag wat je nodig hebt aan kennis en vaardigheden om dat te kunnen doen en te kunnen blijven doen. Professionele schoolleiders blijven zich permanent ontwikkelen en willen dat op een zo effectief mogelijke manier doen. De NSA kan daarbij helpen met praktische instrumenten als de professionaliseringswijzer en de werkmap bouwen aan beroepskwaliteit, het ontwikkelen en bijhouden van kaders als competentieprofielen, bekwaamheidseisen en de beroepsstandaard. Wij spelen een rol door te verbinden en mensen met elkaar in contact te brengen: directeuren onderling, wetenschap en praktijk, uitvoerders en toezichthouders, professionaliseringsvraag- en aanbod. Het ultieme doel is niet registratie, maar kwaliteit van leiderschap in scholen. Door registratie toon je aan dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen en beroepsstandaard en dat je een bijdrage levert aan het voortdurend ontwikkelen van die standaard. Wij willen uitdragen dat iedere schoolleider participeert. Wat doe je om jezelf en je schoolorganisatie te ontwikkelen? Hoe kun je bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep als geheel? Door daarmee bezig te zijn, straal je de trots uit die hoort bij dit mooie vak. Ik zie een enorm gemotiveerde beroepsgroep, die een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt. Ook zie ik heel veel variatie in het niveau van die ontwikkeling. De ene directeur is verder dan de andere. Sommige besturen hebben nog niet helder wat hun positie is. Een andere stap in de ontwikkeling van de NSA is het oprichten van De Brink, een centrum voor leiderschap in scholen. Mark Jager: Dat moet een open en breed gedragen platform worden voor professionals in het primair onderwijs. De Brink gaat zich bezighouden met productontwikkeling, onderzoek en innovatie; een ontwikkelingsplatform voor reflectie en uitwisseling. Kwartiermakers, onder wie vertegenwoordigers uit schoolleidersorganisaties, besturenorganisaties, wetenschap en schoolleiders zelf, zijn bezig hieraan vorm te geven.

Belemmeringen registratie wegnemen
Mark Jager is voortvarend van start gegaan in zijn functie als directeur van de NSA. Als n van de eerste speerpunten ziet hij het vereenvoudigen van de procedure die leidt tot registratie in het beroepsregister. Nogmaals wijst hij op het belang van een breed draagvlak onder een krachtige beroepsgroep. De waardevaste groei van het register is de komende periode een belangrijk punt. We willen kijken welke praktische belemmeringen we weg kunnen nemen om efficint afhandelen van (her)registratie te bevorderen. Zo willen we collectief registreren op bovenschools niveau mogelijk maken. Op dit moment heb ik veel afspraken met bovenschools managers in het land gepland, om goed te luisteren naar hun wensen en ideen. Het is natuurlijk niet u vraagt wij draaien, maar binnen de kwaliteitskaders en afgesproken procedures pragmatisch met elkaar omgaan. Afspraken binnen organisaties over integraal personeelsbeleid, bekwaamheidsdossiers en registratie moeten niet verschillende zaken worden, maar juist op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Registratie is niet iets erbij, maar op efficinte wijze aantoonbaar maken wat je al doet.

De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) is een onafhankelijk instituut, dat de beroepskwaliteit en deskundigheid van de in haar register opgenomen leidinggevenden in het primair onderwijs (Register Directeuren Onderwijs; RDO) stimuleert en bewaakt. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een beroepsstandaard. Meer informatie en een uitgebreide beschrijving van de registratiecriteria vindt u op http://nsa.eu/

Auteur: Bert Nijveld
Verder in dit nummer
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws