Maatschappelijke stage vanaf 2011 op middelbare school

De ministerraad heeft op 15 januari 2010 op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW, mede namens minister Verburg van LNV ingestemd met het wetsvoorstel maatschappelijke stage. Dit betekent dat alle leerlingen, die vanaf schooljaar 2011/2012 instromen in het voortgezet onderwijs, tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage moeten lopen.
Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Ze doen dit door vrijwilligerswerk te verrichten bijvoorbeeld bij een buurtorganisatie in de wijk, bij een sport- of cultuurorganisatie of bij een welzijnsinstelling.

Het aantal verplichte uren varieert en is afhankelijk van aantal leerjaren. In de praktijk betekent dit dat leerlingen in vmbo en praktijkonderwijs minimaal 48 uur stage lopen, in havo en VWO respectievelijk 60 en 72 uur. Het totaal aantal uren mag over verschillende schooljaren worden verdeeld.

Al een aantal jaren geven burgers aan dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan een belangrijk maatschappelijk issue is. Er is nadrukkelijk behoefte aan meer sociale samenhang. Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Het onderwijs is om die reden bij uitstek een passend en effectief middel om sociale samenhang te bevorderen.

De maatschappelijke stage wordt sinds 2007 fasegewijs ingevoerd. Inmiddels is het percentage scholen dat aan maatschappelijke stages doet toegenomen tot bijna 99 procent. De ervaringen van leerlingen zijn positief. Door de wettelijke verplichting van de stage wordt gewaarborgd dat alle jongeren in het voortgezet onderwijs de kans krijgen om een maatschappelijke stage te lopen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.