Loonkostensubsidie voor langdurig werklozen

Het Participatiefonds heeft een nieuwe subsidie ontwikkeld om de kansen op de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen uit het primair onderwijs te vergroten. De werkgever kan de subsidie, die kan oplopen tot 8.000 euro, aanvragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

o De werkloze moet ten minste een jaar werkloos zijn en nog minstens een jaar recht hebben op WW of een bovenwettelijke uitkering;

o Hij of zij moet jonger dan 50 jaar zijn.

De arbeidsovereenkomst die met de werkloze wordt afgesloten moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen, te weten:

o Het moet gaan om een jaarcontract;

o De intentie moet zijn dat er na afl oop van dat contract sprake is van een verlenging van tenminste één jaar.


De subsidie bedraagt 50 procent van het wettelijk minimumloon (exclusief werkgeverslasten, vakantiegeld, et cetera), uitgaande van een volledige betrekking. Als de werknemer parttime werkt, wordt de subsidie naar verhouding verlaagd.

Het UWV kent al langer een subsidieregeling voor langdurig werklozen. Deze subsidie geldt echter niet voor werklozen uit het onderwijs, omdat de onderwijswerkgevers zelf de kosten van werkloosheid dragen.

Het aanvraagformulier is te downloaden via http://www.vfpf.nl/.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.