Lichte stijging ziekteverzuim basisonderwijs

Kleine daling in speciaal onderwijs
De verzuim- en vervangingscijfers in het primair onderwijs over het kalenderjaar 2008 zijn bekend. De dalende trend van het ziekteverzuimpercentage onder onderwijzend personeel (inclusief directie) is in 2007 ten einde gekomen. In 2008 zette deze lichte stijging voor het basisonderwijs door met 0,05 procentpunt, maar daalde het ziekteverzuimpercentage in het speciaal onderwijs weer enigszins (met 0,09 procentpunt).

Opvallend is wel dat de stijging van het ziekteverzuimpercentage in 2008 vooral toe te rekenen is aan het onderwijzend personeel boven de 55 jaar. In het basisonderwijs is er bij deze leeftijdsgroep sprake van een stijging van 0,4 procentpunt en in het speciaal onderwijs zelfs een stijging van 1,1 procentpunt. Voor de andere leeftijdsgroepen is het ziekteverzuimpercentage in zowel het basisonderwijs als het speciaal onderwijs juist licht gedaald in 2008. Verder is, net als in 2007, regio Noord de enige regio waarbinnen het ziekteverzuimpercentage in het basisonderwijs nog wel verder is afgenomen. Net als in 2007 neemt het verzuimpercentage van het overig verzuim in 2008 in het basisonderwijs licht toe en in het speciaal onderwijs licht af. De gemiddelde verzuimduur van het overig verzuim neemt in 2008 met bijna een dag toe.

Onderwijsondersteunend personeel
De trendbreuk die in 2007 bij het onderwijzend personeel al was te zien voor het ziekteverzuim, is in 2008 ook te zien bij het ondersteunend personeel. Bij het ondersteunend personeel stijgt het ziekteverzuimpercentage licht, naar 7,7 procent in 2008. Voor het overig verzuim van het ondersteunend personeel geldt dat er ten opzichte van 2007 een lichte daling is.

In opdracht van het ministerie van OCW en het Vervangingsfonds wordt jaarlijks een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het verzuim en de vervanging in het onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.