Lever je casus in over beperkingen bevoegdheden

Het lerarentekort vraagt om anders en kritisch te kijken naar de wet- en regelgeving in het funderend onderwijs. Nu ervaren scholen bijvoorbeeld soms juridische drempels om bekwame leraren bevoegd te krijgen of om bevoegde leraren breder in te kunnen zetten. Kun je een concrete praktijkcasus geven waarin je tegen beperkingen van het bevoegdhedenstelsel aanloopt? Lever die voor 16 juni in bij AVS-adviseur Lianne ter Steeg.

gesloten. Eén van de doelen hierbij is te onderzoeken hoe we het huidige bevoegdhedenstelsel kunnen aanpakken zodat we voor alle leerlingen voldoende bevoegde leraren hebben en de kwaliteit van onderwijs waarborgen. Onderdeel van het onderwijsakkoord is de werkagenda, die  de vakbonden (waaronder AVS), UNL, VH, ADEF, LOBO, PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW verder uitwerken. Hierbij is afgesproken dat we 2-3 casussen selecteren en een aantal experimenten starten.

De onderwijs(vak)organisaties willen deze experimenteerruimte gebruiken om te kijken of zij het bevoegdhedenstelsel nog optimaler kunnen inrichten.  Om inzicht te krijgen in welke wettelijke aanpassingen helpen om beter aan te sluiten bij de uitdagingen van deze tijd, starten we enkele experimenten. Daarmee verkennen we welke regelgeving nu in de weg zit.  Bij een positieve evaluatie wordt het experiment uiteindelijk omgezet in structurele wetgeving.

Om te komen tot een selectie van 2 of 3 casussen ontvangen we graag jouw casus of idee met betrekking tot bevoegdheden. Reageren kan tot 16 juni a.s. naar Lianne ter Steeg, l.tersteeg@avs.nl Geef in jouw casus antwoord op de volgende vragen:

  • Kun je een concrete casus geven uit de praktijk waarin je tegen beperkingen van het bevoegdhedenstelsel aanloopt? Welke regel zit jullie in de weg?
  • Welke wettelijke aanpassing van het bevoegdhedenstelsel is naar jouw idee nodig om de probleemcasus op te lossen? Wat kan er na de aanpassing wel dat nu nog niet mogelijk is?
  • Wat zou de aanpassing in het stelsel betekenen voor de kwaliteit van het funderend en hoger onderwijs?
  • Heb je verder nog ideeën?

De ideeën en casussen die we ophalen, bespreken we met alle betrokken onderwijspartners. Zij selecteren uiteindelijk 2-3 casussen (of een bundeling van vergelijkbare casussen). Vervolgens kunnen deze casussen verder worden uitgewerkt, waarna een toetsingscommissie de laatste inhoudelijke toets doet. Daarna legt het ministerie van OCW het wettelijk vast via de experimenteerruimte. Meer informatie hierover volgt in het najaar.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Ruimte voor innovatie via experimenten

Het bevoegdhedenstelsel bevat alle wettelijke bepalingen in het funderend onderwijs die gaan over wie er les mag geven in welk vak en welke sector(en).
In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is een artikel voor experimenteerruimte opgenomen. Hiermee is er ruimte voor innovatie via experimenten: binnen duidelijk afgebakende kaders mag tijdelijk worden afgeweken van reguliere wetgeving.