Levensloopregeling PO in 2006

Met ingang van 1 januari 2006 kunnen werknemers in het primair onderwijs gebruik maken van de levensloopregeling.

De CAO-PO partners zijn op dit moment bezig om een `Format levensloopregeling´ voor het primair onderwijs te maken. In dit format worden de procedures van aanvraag en toekenning en de rechten en plichten van de betrokken partijen vastgelegd, almede een beschrijving van de arbeidsvoorwaarden die tijdens het levensloopverlof al dan niet van kracht zijn. Het gaat dan onder andere over de situatie ingeval van ziekte, overlijden, vakantieverlof, beëindiging van de betrekking en over de te betalen premies gedurende het verlof. Ook over de jaarlijkse uitkering van 0,8% voor werknemers in het PO die niet onder het overgangsrecht van het VPL-akkoord vallen (afkomstig uit de CAO sector onderwijs PO en VO 2005-2007), worden afspraken gemaakt.

De werknemersorganisaties raden hun achterban daarom aan te wachten met het daadwerkelijk deelnemen aan de levensloopregeling totdat (medio april 2006) de gehele uitvoeringsregeling voor het PO bekend is. Werknemers kunnen dan alle consequenties van de levensloopregeling overzien en kunnen in feite ook dan pas een goed overwogen keuze maken om wel of niet deel te nemen.
Diegenen die vervolgens in maart/april 2006 besluiten aan de levensloopregeling deel te nemen, kunnen dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 realiseren.

Indien een werknemer niet wil wachten en nu reeds vanaf 1 januari of 1 februari 2006 wil gaan deelnemen aan de levensloopregeling, is de werkgever verplicht om aan dit verzoek binnen twee maanden gehoor te geven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.