De Kamer ziet de lerarenopleidingen als primair verantwoordelijken voor het opleiden en de kwaliteit van de opleidingen. Wel moeten basisscholen meer betrokken worden bij de totstandkoming van de Beleidsagenda lerarenopleidingen.

Dit en meer werd op 25 januari besproken tijdens het Algemeen Overleg over de lerarenopleidingen tussen de leden van de Vaste Kamercommissie OCW en minister van der Hoeven. Aan de orde kwamen de Beleidsagenda lerarenopleidingen, het advies Leraren opleiden in de school van de Onderwijsraad en het probleem rekenvaardigheid bij eerstejaars pabo-studenten. Kamer en minister onderschrijven de kritiek van de Onderwijsraad dat de kenniscompetentie (vakinhoudelijke kennis) in de opleidingen te gering is in vergelijking met de pedagogische vaardigheden. Om de balans te verbeteren wordt gedacht aan een kenniscompetentie van 50 procent. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de Beleidsagenda.

Onduidelijk is nog wie de verantwoordelijkheid op zich moet nemen om de eindtermen te bepalen voor zowel kenniscompetentie als pedagogische competentie. Van der Hoeven vindt dat de opleidingen/sector zelf afspraken moeten maken over de standaardisatie. Het moet dan in ieder geval gaan om een toets voor rekenen, spelling en grammatica. De opleidingen moeten de eisen vertalen in opleidingsgerelateerde eindtermen. Het onderwijs zou betrokken moeten worden bij de uniforme eisen van de toetsen. Verder is men het erover eens dat er randvoorwaarden moeten komen voor opleiden in de school. De minister wijst hiervoor heel duidelijk de lerarenopleidingen aan voor de eindverantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid mag volgens haar niet bij de scholen liggen. Pas vanaf schooljaar 2008/2009 zullen structureel middelen beschikbaar komen voor opleidingsscholen.

Actueel
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws