Leerkracht zijn is zo veelomvattend dat hogescholen hun studenten niet de volle breedte en diepte ervan kunnen bijbrengen binnen de initiële opleiding. Daarom gaan de lerarenopleidingen hun studenten verschillende uitstroomprofielen bieden, waarin de toekomstige leerkrachten zich specialiseren.

Dit plan maakt deel uit van een pakket maatregelen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verhogen. De hogescholen hebben afspraken daarover vastgelegd in het `Bestuurscharter Lerarenopleidingen´. Dit is een vervolg op de `Beleidsagenda Lerarenopleiding 2005-2008´, waarin geconstateerd werd dat de kwaliteit van de lerarenopleidingen moet verbeteren. Minister Van der Hoeven nam de bestuurscharter onlangs in ontvangst.

Uitstroomprofielen
De uitstroomprofielen die lerarenopleidingen aanbieden geven studenten de mogelijkheid om zich al tijdens hun studie te verdiepen in een specifiek vak, situatie die of soort onderwijs dat zij later zullen tegenkomen in de praktijk (bijvoorbeeld een binnenstadsschool of dorpsschool). De lerarenopleidingen werken nauw samen met scholen in de regio om de opleiding optimaal aan te laten sluiten bij datgene wat straks in de klas gevraagd wordt van de leerkracht. Andere afspraken die de lerarenopleidingen maakten betreffen de invoering van een taal- en rekentoets voor iedere student en de mogelijkheid voor studenten om zich na afronding van de reguliere opleiding tijdens een masteropleiding verder te verdiepen in bepaalde aspecten van het onderwijs. Minister Van der Hoeven reageerde positief op de aanpak. “Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het resultaat en niet om het plan. Maar met dit document zetten hogescholen in mijn ogen een belangrijke stap in de goede richting. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.” In een interview met Trouw stelt ze bovendien: “Onderwijs aan kinderen van vier of zes jaar is iets wezenlijk anders dan aan kinderen van acht tot twaalf. Specialisatie komt de kwaliteit ten goede.”

De AVS vindt verder specialisaties in bijvoorbeeld onderbouw of bovenbouw prima, maar is geen voorstander van aparte opleidingen. Voorzitter Ton Duif: “Dan gaat de inzetbaarheid van personeel een groot probleem vormen. Dus geen aparte opleiding onderbouw en bovenbouw, maar wel doorspecialisatie als kopstudie.”

Nieuwe educatieve master
Aanvullend op de bestuurscharter van de hogescholen pleit het Landelijke Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) voor een nieuwe HBO-masteroplei- Lerarenopleidingen: kwaliteit vergt keuzes Leerkracht zijn is zo veelomvattend dat hogescholen hun studenten niet de volle breedte en diepte ervan kunnen bijbrengen binnen de initiële opleiding. Daarom gaan de lerarenopleidingen hun studenten verschillende uitstroomprofielen bieden, waarin de toekomstige leerkrachten zich specialiseren. 2 November 2006 Kadernieuws ding gericht op innovatie en schoolontwikkeling. Dit staat in het recent gepubliceerde LPBO-rapport `Educatieve masteropleidingen: beeld van de behoefte´. Het bestaande aanbod aan masteropleidingen zou niet toereikend zijn gezien de huidige maatschappelijke, onderwijskundige en schoolorganisatorische ontwikkelingen die steeds hogere eisen stellen aan leerkrachten. Het gaat bij de nieuwe master innovatie en schoolontwikkeling om de volgende leerkrachtcompetenties: realiseren en coördineren van onderwijsvernieuwingen, ontwerpen van onderwijskundige methoden en lesmateriaal, toepassen van onderwijskundige state-of-the art kennis in de praktijk, omgaan met diversiteit, onderzoeken van de eigen praktijk, vormgeven aan leerlingenzorg, opleiden, coachen en begeleiden van nieuwe en zittende collega´s, bijdragen aan schoolontwikkeling en profilering. Een deel van deze competenties wordt binnen de huidige bekwaamheidseisen ook al van leerkrachten gevraagd. Bij de educatieve master gaat het om meer samenhang en een complexer niveau. De minister onderschrijft het advies van het LPBO. Het vergroot volgens haar tevens de aantrekkelijkheid van het leraarschap, dat met het oog op het dreigende tekort extra belangrijk is. De minister zal de HBO-raad uitnodigen om de ontwikkeling van de gewenste educatieve master te bespreken en zal middelen reserveren voor de bekostiging van zo´n opleiding.


De volledige tekst van bestuurscharter, toelichting en bijlagen kunt u downloaden via http://www.hbo-raad.nl/ > Publicaties en links > Publicaties (Kwaliteit vergt keuzes). Het LPBO-rapport kunt u vinden op http://www.lpbo.nl/ > Publicaties

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws