Leraren hebben zich veel te weinig betrokken gevoeld bij de aanpak om de beroepsgroep te versterken. Daarnaast is er onevenredig veel nadruk komen te liggen op het Lerarenregister. Dat concludeert D66-senator Alexander Rinnooy Kan in zijn advies ‘Verkenning leraren’, dat hij onlangs aan minister Slob heeft aangeboden naar aanleiding van het uiteenvallen van de Onderwijscoöperatie.

In het advies schrijft Rinnooy Kan dat er te veel nadruk is komen te liggen op het Lerarenregister, wat velen als een bedreiging ervaarden. Hij stelt voor dat leraren zich van onderop organiseren, met ruimte voor alle bestaande organisaties om daaraan constructief bij te dragen. Rinnooy Kan adviseert om het ondersteunen en organiseren van de professionele ontwikkeling als vertrekpunt voor het vervolg te kiezen. “Een blauwdruk vanuit Den Haag moet absoluut worden voorkomen.”
Om het voortouw te kunnen nemen, zijn drie essentiële voorwaarden nodig: tijd, geld en ruimte voor inhoudelijk goede ontwikkelingsmogelijkheden, die aansluiten bij de wensen en behoeftes van leraren. Daarbij moet wel recht worden gedaan aan de enorme diversiteit in het onderwijs en daarvoor is het onvermijdelijk om het hele veld onder te verdelen in deelgebieden, aldus Rinnooy Kan. Hij stelt voor dat de minister voor alle sectoren (po, vo, mbo en so) een aantal informateurs benoemt. Dit moeten gezaghebbende leraren binnen de desbetreffende gebieden zijn, die de taak, ruimte en ondersteuning krijgen om het voortouw te nemen bij de discussie over de nadere vormgeving en inrichting van de professionele ontwikkeling.
Als mogelijk toekomstbeeld schetst Rinnooy Kan het ontstaan van koepelorganisaties per sector. Een volgende stap zou een landelijke beroepsorganisatie voor leraren kunnen zijn.

Slob had Rinnnooy Kan in juni 2018 gevraagd om deze verkenning uit te voeren, naar aanleiding van het uiteenvallen van de Onderwijscoöperatie. De minister stuurt binnenkort zijn reactie op de verkenning naar de Tweede Kamer (deze was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend).

SP/SGP: ‘Lerarenregister afschaffen’
Overigens dienden SP en SGP op 23 november een initiatiefwet in om het Lerarenregister helemaal af te schaffen. Peter Kwint (SP) in Trouw: “Het is niet vanuit de leraren ontstaan, maar over de leraren uitgekieperd. De Onderwijsraad gaf al eerder aan dat leraren vooral lasten in plaats van de lusten zouden krijgen van dit technisch-bureaucratische systeem.” Zijn collega Roelof Bisschop (SGP): “Kwaliteit van leraren moet van onderop georganiseerd worden. Laten we dus zonder ballast van het huidige lerarenregister die nieuwe koers mogelijk maken.” Minister Slob stelde het lerarenregister eerder uit om eerst aan een stevige beroepsorganisatie van leraren te werken.

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd