Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dit staat in de brief die staatssecretaris Dekker 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In april debatteerde de Tweede Kamer over een plan van aanpak voor een eigentijds onderwijsaanbod. Met een aantal moties heeft de Kamer verzocht om het plan aan te passen. Na intensief overleg met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep (CG) het plan aangescherpt. De CG is een brede coalitie in het onderwijs waaraan de Onderwijscoöperatie, de VO-Raad, de PO-Raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs deelnemen.

Meer samenhang
Na het Kamerdebat in april hebben alle vakverenigingen het belang onderstreept dat het curriculum van hun vak of leergebied tegen het licht wordt gehouden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om naar de onderlinge samenhang tussen leergebieden te kijken en keuzes te maken over wat tot de vaste kern gaat behoren. Deze kern beschrijft de kennis en vaardigheden die relevant zijn voor elke leerling in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Zo ontstaat er (meer) ruimte voor scholen om onderwijs te geven dat aansluit op hun visie, leerlingen en omgeving.
In de ontwikkelfase staan de volgende leergebieden centraal: Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur, waar techniek onderdeel van wordt. Voor elk leergebied komt er een ontwikkelteam.

Verouderde eindtermen en kerndoelen
De Tweede Kamer stelt op landelijk niveau vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Dit is 11 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Smartphones en sociale media moesten nog doorbreken. Ondertussen dreigt het onderwijsprogramma overladen te worden en behoeft (voor sommige leergebieden) de overgang van het voorschoolse naar het po, van po naar vo en van het vo naar het vervolgonderwijs verbetering. Het herijken van kerndoelen en eindtermen moet deze knelpunten wegnemen.

Werving
De expertise van leraren is hierin essentieel. Leraren krijgen daarom een belangrijke rol in de ontwikkelfase. In elk ontwikkelteam zitten circa 6 leraren uit het po, 6 leraren uit het vo en 2 schoolleiders. De werving van leraren en scholen start in september. Op de website curriculum.nu kunnen leraren, schoolleiders en scholen hun interesse kenbaar maken voor deelname aan de ontwikkelfase.

Aanpak
De 9 ontwikkelteams starten in maart 2018 met hun opdracht en komen vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. De opgedane ideeën toetsen de ontwikkelteams in de praktijk bij diverse scholen in het land onder leraren en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. Ervaringen en kennis worden gedeeld op curriculum.nu. Voor advies kunnen de ontwikkelteams terecht bij curriculumexperts. Eind 2018 ronden de teams de ontwikkeling van bouwstenen af. Daarmee eindigt hun opdracht.

Vervolg
Onder de vlag curriculum.nu wordt de volgende stap gezet naar een eigentijds curriculum.
Dit traject is een vervolg op Onderwijs2032. In 2019 debatteert de Tweede Kamer en het Kabinet hierover en bepalen zij het vervolg van dit traject.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.